Salamat sa inyong paglahok sa aming kompidensiyal na pagsusuri.  Ang inyong mga tugon ay mahalaga sa amin.
Mangyaring punan ang isang survey sa BAWAT bata na dumadalo sa paaralan ng New Haven Unified School District.

* 3. Sumasali ba ang inyong mag-aaral sa mga serbisyong hatid ng Kids’ Zone matapos ang eskuwela?

* 5. Mangyaring ipahiwatig ang inyong palagay sa bawat pahayag.

  Higit na Sang ayon Sang ayon Hindi Sang ayon Higit na Di-suma sang ayon
Ako’y naniniwala na ligtas na lugar ang paaralan na ito.
Dama ko ang pagbubukas-tanggap sa paaralan na ito.
Mabisa ang punong-guro sa paghahatid balita sa mga magulang.
Mabisa ang mga guro sa paghahatid balita sa mga magulang.
Gumagamit ng teknolohiya ang aking mag-aaral sa pagdunong sa eskwela.
Gumagamit ng teknolohiya ang aking mag-aaral sa patututo sa bahay.
Ang tagumpay sa pag-aaral ay parte ng responsibilidad ng paaralan at mga magulang.
Nagbibigay ang paaralan ng sapat na kaalaman upang itaguyod ang pagdunong sa bahay ng aking mag-aaral.
Nababatid ko ang kailangang gawin upang magtagumpay ang aking mag-aaral sa eskwela.
Palagian ang pagbibigay-alam ko sa (mga) guro ng aking mag-aaral.
Tumatanggap ng sapat na tulong pang-edukasyon mula sa eskwela.
Ako ay nabibigyang-alam ng akademikong pag-unlad ng aking mag-aaral.
Naiintindihan ko ang tuntunin ng pagbibigay marka sa paaralang ito.
Alam ko kung sino and dapat kausapin kung may suliranin sa pag-aaral.
Nabibigyang-alam ako ng paaralan tungkol sa di-pagpasok/kagandahang asal ng aking mag-aaral.
Ang paaralan ay may mataas na pamantayan pang-akademiya.
Ang aking mag-aaral ay may hangad na magkolehiyo/magtayo ng tungkulin pagkatapos ng haiskul (high school).
Nabibigyang-alam ako ng paaralan tungkol sa sambayanang rekurso at mga programa matapos ang eskwela.

* 6. Aling pamamaraan ng pagbibigay-alam mula sa guro-paaralan ang nagamit mo sa taong ito?
Bilugan ang lahat na nababagay.

* 7. Aling mga bagay ang makapag-uudyok sa iyo para dumalo sa pampaaralang kaganapan? 
(Bilugan ang lahat na nababagay.)

* 8. Aling mga bagay ang humahadlang sa iyo para dumalo sa pampaaralang kaganapan?
(Bilugan ang lahat na nababagay.)

* 9. Ano ang pangunahing katangian ng paaralan na ito?

* 10. Meron ka bang ideya para lalong pagbutihin ang paaralan na ito?

T