Maraming salamat sa inyong paglahok sa Purposeful Aging Survey. Ang inyong mga sagot at komento ay lubos naming pinapahalagahan.

* 1. Ano ang pangalan ng Lungsod o Bayan kung saan matatagpuan ang inyong tahanan?

* 2. Gaano na kayo katagal naninirahan sa Lungsod/Bayan na ito?

* 3. Ano ang inyong 5-numerong ZIP code?

* 4. Gaano kaganda ang inyong lugar para sa pagtanda ng mga residente?

* 5. Gaano kahalaga ang iyong pananatili sa iyong Lungsod/Bayan sa iyong pagtanda?

* 6. Sa iyong pagtanda, gaano kasigurado na lilipat ka sa ibang bahay sa iyong Lungsod/Bayan?

* 7. Sa iyong pagtanda, gaano kasigurado na lilipat ka sa ibang Lungsod/Bayan?

* 9. Paano mo ilalarawan ang iyong pamumuhay?

* 10. Anong klaseng bahay ang iyong tinitirhan?

* 11. Gaano kahalaga sa iyo ang tumira sa sariling mong tahanan sa iyong pagtanda?

* 14. Paano ka bumibiyahe para sa pamimili, pagbisita sa doktor, mahahalagang lakad at pagpunta sa ibang lugar?

* 16. Kumpara sa iyong mga ka-edad, kumusta ang iyong kalusugan?

* 17. Gaano ka kadalas mag-ehersisyo? (tulad ng paglakad, pagtakbo, pagbisikleta, palakasan, strength training, yoga, stretching)?

* 19. Gaano kadalas kang may kontak sa iyong mga kaibigan, pamilya, o mga kapitbahay? Ito’y maaring sa telepono, sa personal, e-mail, o social media (tulad ng Facebook).

* 20. Tama lang ba ang dalas na ito?

* 21. Sumasali ka ba sa tuloy-tuloy na edukasyon o self-improvement classes/workshops? (MARKAHAN ANG LAHAT NG NAAANGKOP)

* 23. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa iyo?

* 24. Kung empleyado, gaano kasigurado na ikaw ay magreretiro?

* 26. Pupunta ka ba sa mga sumusunod kung ikaw o kapamilya o kaibigan mo ay nangangailangan ng impormasyon tungkol sa serbisyong pang nakatatanda, tulad ng caregiving, home-delivered meals, home repair, medical transport o social activities? (MARKAHAN LAHAT NG ANGKOP)

* 34b. Kung “OO” sa alinmang tanong sa taas, anong klaseng tulong ang magagamit ninyo? (MARKAHAN LAHAT NG ANGKOP):

TUNGKOL SA IYO…

* D1. Ikaw ba ay lalaki o babae?

* D2. Itinuturing mo ba ang iyong sarili na… (markahan lahat ng naaangkop)

* D3. Anong taon ka pinanganak?

* D4. Ano ang kasalukuyan mong marital status?

* D5 a. Kung hindi, ilang tao ang nakatira sa inyong tahanan?

* D5 b. May kasama ka ba sa bahay na… (markahan lahat ng naaangkop)

* D5 c. Ikaw ba ay isang family caregiver?

* D5 d. Kung oo, ikaw ba’y caregiver ng… (MARKAHAN LAHAT NG NAAANGKOP)

* D7. Meron bang kapansanan o sakit na nakakahadlang sa iyo o sa iyong katuwang na harapin ang trabaho, pag-aaral, gawaing bahay, o iba pang gawain? (ISA LANG ANG MARKAHAN)

* D9. Anong wika ang gamit niyo sa bahay? (ISA LANG ANG MARKAHAN)

* D10. Ano ang inyong lahi? (Markahan lahat ng naaangkop)

* D11. Ano ang pinakamataas mong naabot na antas ng edukasyon?

* D13. Gaano kayo kadalas mag-internet para sa pagpapadala at pagtanggap ng e-mail, pagkalap ng balita at impormasyon, pagbayad ng mga bayarin o pamamahala ng pera, o pagbili ng mga gamit at serbisyo? Kasama rito ang pag-access mula sa bahay, trabaho, mobile device (tulad ng smartphone), o sa iba pang lugar.

* D14. Ano ang inyong taunang kita bago bawasan ng buwis sa pinakahuling taon?

* Isulat sa ibaba ang iba pa ninyong karagdagang mga komento

Maraming salamat sa inyong pagsagot sa survey na ito.
Ang inyong tulong sa pagbibigay ng impormasyong ito ay lubos naming pinahahalagahan.

T