Muaj Cai Mus Tso Npe Kho Mob Zaum Thib Peb Ntawm Ib Xyoo Puag

Txoj Cai Kho Mob: Lub Tsev Kho Mob Puas Hlwb Ncaj Ncees Rau Ntau Haiv Neeg hauv California ces yog rov qab rau ib lub xyoo thib peb! Sib koom nrog rau peb thaum peb sib sau ua ke cov pab pawg neeg tswv cuab los ntawm Haiv Neeg Dub los, Cov Neeg Ib Txwm Nyob, thiab cov hais neeg xim tawv naij lo mus sib tham txog kev mob puas hlwb thiab kev noj qab nyob zoo.

Peb si sau ua ke los mus txhim tsa cov kev sib txuas ntawm cov cheeb tsam thiab cov tswv cuab hauv haiv neeg, txhim kho cov tswv yim los txhawb nqa kev sib koom ua ke huav cheeb tsam kom muaj kev txhawb siab ua tau kev coj zoo los ntawm cov neeg sib koom tes hauv zej zos, sib tham sab laj txog cov kev nrhiav tshiab tshaj plaws ntawm cov kev mloog hauv lub xyoo no, los mus tsim cov cib fim kev kawm, thiab muab txoj cai rau txhua leej txhua tus los pab rau lawv tus kheej thiab lawv haiv neeg kom thiaj ua tau zoo kev mob puas hlwb thiab kev noj qab haus huv.

Lub koob tsheej no yog tau tsim los ntawm Pab Pawg Kho Mob California Pan-Ethnic, Kev Sib Koom Tes Latino rau California Kev Noj Qab Haus Huv, California Pab Pawg Kho Mob rau Cov Neeg Khab Nyob Hauv Nroog, Lub Tsev Ua Huaj Lwm Khiav Ntaub Ntawv Rau Cov Neeg Esxias Nyob Qab Teb Sab Hnub Tawm, Cailifornia Pab Pawg Kho Mob Rau Haiv Neeg Dub, thiab lub Koom Haum Nom Tswv Ua Huaj Lwm Saib Xyuas thiab Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Hlwb.

Cov ntsiab lus ntawm lub koob tsheej:

Hnub: Tuesday, Cauj hli hnub tim 19, xyoo 2023
Sij hawm: 10 teev sawv ntxov txog 4 teev 30 feeb tsaus ntuj Sij Hawm Pacific (cov qhov rooj yuav qhib noj tshais thiab haus kas fes thaum 9 teev sawv ntxov)
Qhov chaw: CSU Sacramento University Ballroom, 6000 J St, Sacramento, CA 95819 (sib ntsib kiag tug neeg)
Nqi: Pub dawb

Thov mus tso npe ua ntej thaum 9/14/23!
Cov Ntaub Ntawb Nyab Xeeb COVID-19:

California Pan-Ethic Pab Pawg Sib Koom Tes Kho Mob (California Pan-Ethic Health Network, CPEHN) tau pom tias COVID-19 tseem tab tom sib kis thiab vim yog li ntawd, peb thij li siv cov lus qhia tiv thaiv thiab cov kev cai hauv qab no rau hauv peb qhov chaw ua cov koob tsheejj:
  • Yuav tsum tau npog daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob hauv tsev txawm tias twb tau mus txhaj tshuaj tag los lawm
  • California Pan-Ethic Pab Pawg Sib Koom Tes Kho Mob (California Pan-Ethic Health Network, CPEHN) tseev kom tag nrho cov neeg sib koom nrog yuav tsum tau txhaj ob koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog qhov tsawg kawg thiab yuav tau tshab xyuas lees txais cov tshuaj tiv thaiv tom qhov rooj.
  • CPEHN yuav tsis sib sau cia thiab khaws cia ib cov ntaub ntawv xwm txheej kho mob twg
  • Nyob tom qhov rooj, cov neeg uas mus koom nrog yuav tsum tau muab nrho saib
    • Daim ntawv pov thawj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob (daim ib txwm ua, daim uas muab luam theej tawm (sau ua tus lej los sis qhov khoom), daim duab ntawm daim ntawv txhaj tshuaj los ntawm CDC, tus neeg muab kev pab cuam kho mob, los sis nom tswv qhov chaw ua huaj lwm
    • Daim duab ID uas tseem muaj nuj nqi siv (daim ntawv tsav tsheb, daim npav ID ua los ntawm nom tswv, daim npav ID hauv tsev kawm ntawv, daim ntawv hla teb chaw, lwm daim ntawv txog tus kheej uas muaj suav nrog daim duab thiab lub npe thiab xeem)
Txoj cai COVID-19
English
Chinese
Spanish
Khmer
Vietnamese
Tagalog
Laotian

Txoj cai no tej zaum yuav tau hloov pauv.
Cov Kev Zam Nqi Kho Mob:

Yog tias koj yog ib tus neeg uas ntseeg tias lawv muaj ib qhov kev tshwj kho mob, lawv yuav tsum tau hu mus rau Rachel Katz ntawm rkatz@cpehn.org ua ntej ib lub lim piam thaum lub koob tsheej tshwm sim yog tias tsis ua li ntawm ces lawv yuav tsis raug lees txa. Cov kev zam qhi kho mob tseev kom ntsuas kab mob COVID-19 rau tom qhov roo. Yuav ua cov kev ntsuas mob sai li sai. Cov neeg uas lawv tseeg tias lawv yuav tau txais kev zam nqi kho mob yuav tsum tau muab daim ntawv sau lees txais los ntawm ib tus kws kho mob keej tshaj lij uas tseem tab tom kho mob rau los lees paub ib qho raws li hauv qab no:
  • Txais tsis tau koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 twg vim yog tsis tau kev lees txais los ntawm CDC los sis FDA
  • Muaj tus mob los sis lub cev tsis muaj zog ua rau lawv txhaj tsis tau ib koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 twg li
Cov Lus Ceeb Toom Tseem Ceeb Qhia Txog COVID-19:

Thov nco ntsoov tias txhua qhov kev sib tham txuas lus nrog rau cov neeg hauv zej zos puav leej muaj feem ntau raug kis kab mob COVID-19 thiab peb tsis tuaj yeem lees paub tseeb tias koj yuav tsis raug sib txuas lus nrog rau cov neeg sim koom tuaj rau hauv lub koob tsheej. CPEHN tsis muaj lub luag hauj lwm los lav kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv hauv lub koob tsheej no. Peb txhawb siab rau koj ua lawv raws li cov kev cai nyab xeeb ntawm lub koom haum, kuj zoo xws li txoj kev cai lij choj los sis cov kev txwv uas tsis pub ua rau hauv zej zos.

Cov lus qhia ua lawv raws hauv lub koob tsheej COVID-19 tej zaum yuav raug muab hloov pauv.

Question Title

* 1. Lub Npe

Question Title

* 2. Lub Xeem

Question Title

* 4. Koj ua hauj lwm rau hom koom haum twg?

Question Title

* 5. Email - qhov no tsuas yog siv los mus xa lus qhia ntawm lub koob tsheej

Question Title

* 6. Txhua tus neeg yuav tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los sis muaj daim ntawv zam qhi kho mob tseem muaj nqi siv. Yuav tsum tau npog daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob hauv tsev txawm tias twb tau mus txhaj tshuaj tag los lawm. Thov hais qhia koj qhov xwm txheej txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19: 

CPEHN muaj ib qho kev cog lus txuas ntxiv cov neeg xiam oob qhab kom muaj peev xwm nkag tau thiab muaj kev ncaj ncees. Thov hu tiv tauj mus rau Aviva Prager ntawm aprager@cpehn.org los sis (510) 832-1160 ext. 308 los mus thov txhua qhov kev xav tau uas tsis muaj suav nrog hauv cov hauj lwm tso npe ua ntej li 2-3 lub lim piam ntawm lub rooj sib tham.

Ceeb toom kom paub ua ntej yog qhov uas yuav tau ua los mus teeb kho rau cov kev xav ua tau. Thov xa qhia cov kev thov neeg txhais lus, muab cov ncauj lus sau ua ntawv, thiab lwm cov kev sib tham uas xav tau.

Thov xaiv tag nrho cov uas siv tau thiab yog tias koj tsis pom koj daim ntawv thov uas tau muab teev sau cia tseg, thov muaj suav nrog nws rau hauv "Lwm yam".

Question Title

* 7. Koj puas xav tau ib tus neeg los pab txhais lus?

Question Title

* 8. Koj puas xav tau cov ntaub ntawv uas tau muab txhais?

Question Title

* 9. Koj puas xav tau ib tus neeg Meskas Los Pab Txhais Lus Ua Tes Ua Taw?

Question Title

* 10. Koj puas xav tau muab cov lus hais sau ua ntawv pom tawm tshwm?

Question Title

* 11. Koj puas xav muab cov ntub ntawv luam theej tawm kom loj?

Question Title

* 12. Thov xa qhia txhua daim ntawv sau qhia caiv noj khoom los sis cov kev noj khoom noj tsis haum rau lub cev. Xaiv tag nrho cov uas muab siv rau.

Question Title

* 13. Txhaj Xyuas Bot: thov sau ntaus nees nkaum tus nab npawb. 

T