Lugupeetud teadlased, õppejõud, doktorandid
  
Palume Teil osaleda Eesti Teadusagentuuri   valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi RITA „TAI poliitikaseire“  uuringus. Uuringu eesmärk on välja selgitada, kuivõrd ja kuidas Eesti teadus- ja arendusasutustes järgitakse Euroopa Teadlaste Harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi põhimõtteid. Uuringu tulemused on sisendiks tööandjale ja teaduspoliitika kujundajatele, et muuta teadlaste värbamise ja valiku protsess veelgi läbipaistvamaks ning töökeskkond teadustööd toetavamaks. Uuringusse on kaasatud kõik Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid ja mitmed teised TA asutused.  

Küsimustikule vastamine võtab aega u 15 minutit. 

Vastuseid töödeldakse anonüümselt üldistuste tegemiseks, uuringus osalemine on vabatahtlik.
Andmeid kogub Tartu Ülikool ning jagab neid konsortsiumi partneritega (TTÜ, TLÜ, Teaduste Akadeemia) anonüümselt. Kogutud andmeid säilitatakse kuni 2 aastat pärast projekti lõppemist (31.12.2021). Küsimuste korral võtke ühendust uuringu juhi Kiira Parrega kiira.parre@taltech.ee.   
Juhul, kui töötate või olete seotud mitme teadusasutusega, siis vastake palun küsimustele valitud tööandja/asutuse kontekstist lähtuvalt. Soovi korral võite küsimustiku täita iga tööandja/asutuse kohta eraldi.

Question Title

* 1. Olen nõus vastama

T