* 1. В какво си качество ползвате услугите на Областна администрация -Кюстендил?

* 2. Досега ползвали ли сте услуги, предлагани от Областна администрация - Кюстендил?

* 3. В случай, че сте отговорили с „ДА“ на предишния въпрос, отбележете категорията(те): (Можете да посочите повече от един отговор)

* 4. Според Вас, качеството на предоставяните от Областна администрация - Кюстендил услуги е:

* 5. Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите за бързо решаване на Вашия проблем?

* 6. Каква е Вашата оценка за предоставената Ви информация от Областна администрация - Кюстендил

* 7. Кой е предпочитаният от Вас канал за достъп до информация? (Можете да посочите повече от един отговор)

* 8. Сблъсквали ли сте се с корупционна практика от страна на служители от Областна администрация - Кюстендил?

* 9. Ако сте отговорили с „ДА“ на предишния въпрос, какви действия предприехте? (Можете да посочите повече от един отговор)

* 10. Кое от посочените считате, че трябва да се подобри: (Можете да посочите повече от един отговор)

T