Проучване на НСОРБ относно работата на общините в условията на неприет ЗДБРБ за 2023 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Благодарим Ви, че се включихте в проучването на НСОРБ. Вашата обратна връзка ще ни помогне да формулираме конкретни предложения за подобряване на нормативната и финансова рамка за общините с цел намаляване на негативите, свързани с същественото забавяне на приемането на ЗДБРБ за 2023 г.
Попълването на анкетата ще Ви отнеме няколко минути.

Question Title

* 1. Моля, посочете името на Вашата община, позицията Ви и електронната Ви поща!

Question Title

* 2. Какъв подход приложихте във Вашата община за определянето на финансовия план за 2023 г. до приемането на ЗДБРБ за 2023 г.?

Question Title

* 3. Ако желаете, дайте допълнителни пояснения на отговора Ви по предходния въпрос:

Question Title

* 4. Как оценявате рисковете при работа на общината в условията на неприет ЗДБРБ за 2023 г.?

  незначителен нисък среден съществен не мога да преценя/не желая да отговоря
разнопосочно тълкуване на нормативната уредба при последващи одити и инспекции
неприключване в срок на важни инфраструктурни проекти
загуба на експерти, поради невъзможността за увеличение на възнагражденията
влошаване качеството на услугите
натрупване на задължения
спиране на развитието
загуба на доверие на местната общност към местната власт

Question Title

* 5. Имате ли други притеснения или необходимост да поясните допълнително посочените от Вас отговори по предходния въпрос?

Question Title

* 6. Според Вас в какъв срок най-късно следва да бъде приет ЗДБРБ за 2023 г., за да успеете за разработите и приемете общинския бюджет на Вашата община за 2023 г.?

Question Title

* 7. Ако желаете, можете да дадете допълнителни пояснения или аргументи към отговора Ви по предходния въпрос

Question Title

* 8. Какви да бъдат приоритетите за отстояване пред централната власт от страна на НСОРБ в следващите месеци в случай, че ЗДБРБ за 2023 г. не бъде приет?

T