Монголбанк (Төв банк)-аас гадаадад ажиллаж, амьдарч буй Монгол иргэдийн эх орон руугаа шилжүүлж болон хүлээн авч байгаа мөнгөн гуйвуулгын хэмжээг тооцон статистикт үнэн зөв тусгах зорилгоор энэхүү судалгааг явуулж байна.
Таны өгсөн мэдээлэл нь Монгол улсын гадаад секторын статистик, мөнгөний бодлогын оновчтой шийдвэр гаргалтын хамгийн чухал анхдагч эх сурвалж болох тул иргэн таныг хувь нэмэрээ оруулахыг хичээнгүйлэн хүсье.
Монголбанк нь таны мэдээллийг зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах бөгөөд нууцлалыг Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу чандлан хадгална. 
Энэхүү судалгаанд оролцогчдоос 50 хүнийг санамсаргүй байдлаар сонгон 50,000 төгрөгийн  ном худалдан авах эрхийн бичгийг өгөх болно.

Question Title

* 1. Таны хүйс

Question Title

* 2. Таны нас

Question Title

* 3. Таны боловсролын түвшин

Question Title

* 4. Таны ажиллаж амьдарч буй улс, хотын нэр?

Question Title

* 5. Таны гадаад улсад оршин сууж буй гол зорилго?

Question Title

* 6. Таны гадаад улсад оршин сууж буй хугацаа

Question Title

* 7. Та зардалтай холбоотой доорх асуулт (8-14)-д хариулахдаа ашиглах валютын төрлийг сонгоно уу?

Question Title

* 8. Таны 1 сарын орлого дунджаар хэд вэ? 

Question Title

* 9. Та Монгол руу мөнгө шилжүүлдэг болон Монголоос мөнгө хүлээн авдаг уу?

Question Title

* 10. Хэрэв та Монгол руу мөнгө шилжүүлдэг бол 1 удаад дунджаар хэдийг шилжүүлдэг вэ? 

Question Title

* 11. Та ямар давтамжтайгаар шилжүүлдэг вэ?

Question Title

* 12. Та ямар хэлбэрээр мөнгөө шилжүүлдэг вэ? /давхар сонголт хийж болно/

Question Title

* 14. Хэрэв та Монголоос мөнгө хүлээн авдаг бол 1 удаад дунджаар хэдийг хүлээн авдаг вэ?

Question Title

* 15. Та ямар давтамжтайгаар хүлээн авдаг вэ?

Question Title

* 16. Та ямар хэлбэрээр мөнгөө хүлээн авдаг вэ? /давхар сонголт хийж болно/

Question Title

* 17. Та яагаад дээрх хэлбэрээр мөнгөө гуйвуулдаг вэ?

Question Title

* 18. Таны и-мэйл хаяг

T