กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนของท่านให้หอสมุดทราบ ข้อร้องเรียนของท่านจะได้รับการตอบกลับจากผู้รับผิดชอบเพื่อแจ้งผลดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงต่อไป
(Use this form to send general opinions and requests to staff in the library. Other options for quick assistance)
***เงื่อนไข (Term & Conditions) : 
- งานสื่อสารฯ จะตอบกลับไม่เกิน 1 วันทำการหลังได้รับข้อมูล (The communication department will reply not over 1 day after receiving the information.)

Question Title

* 1. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน (Details of Feedback)

Question Title

* 2. โปรดระบุชื่อห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ต้องการจะร้องเรียน (Please specify; name of library or organization)

Question Title

* 3. ช่องทางที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับมากที่สุด (Reply of feedback)

Question Title

* 4. หลักฐานประกอบข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน (ถ้ามี) (Attached file (If any))

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

* 5. ชื่อ - นามสกุล (First name-Last name)

Question Title

* 6. วันที่ร้องเรียน (Date of Feedback)

Date

T