Form đăng ký (Registration form)

Question Title

* 1. Họ và tên (fullname)

Question Title

* 2. Email

Question Title

* 3. Số điện thoại (Mobile number)

Question Title

* 4. Năm sinh (Year of birth)

Question Title

* 5. Bậc học/ khóa học bạn quan tâm (What level of study are you interested in?)

Question Title

* 6. Bạn quan tâm đến ngành học nào? (Subject(s) that you are interested in)

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp theo đúng như trong bản đăng ký của bạn. Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
British Council will use the information that you are providing in connection with your registration. The legal basis for processing your information is in agreement with our terms and conditions

Question Title

* 7. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin của bạn tới đại diện các trường sau để họ có thể cung cấp thêm thông tin về trường và khóa học mà bạn quan tâm. Hãy tick vào các box dưới đây nếu bạn đồng ý nhận thông tin từ họ.
We may pass your information to the following partners for giving you further information on the courses and the universities. Please tick the box if you agree to receive information from them.

Question Title

* 8. Hội đồng Anh muốn sử dụng thông tin của bạn để gửi các bản tin của chúng tôi hoặc các ấn phẩm khác nhằm thông báo cho bạn về bất kỳ sự kiện nào sắp tới (bao gồm các sự kiện xã hội) và thông báo về các hoạt động và dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm. Vui lòng đánh dấu nếu bạn muốn nhận thông tin từ Hội đồng Anh.
We would like to use the information you provide to send details of activities, services and events (including social events) which we think are of interest. To choose your contact preferences, please check any of the boxes below.

Bạn không phải chọn bất kỳ tùy chọn nào trong form đăng ký này và nếu có, bạn có thể đăng ký lại với chúng tôi những thông tin mà bạn quan tâm vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên bản đăng ký này.
You do not have to select any of the options and if you do, you may unsubscribe from any option at any time. We will process your personal information based on this consen!
.
 
Cám ơn bạn đã đăng ký/ Thank you for your registration!

T