យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិអំពីគោលដៅសម្រាប់មនុស្សចាស់។ យើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចម្លើយ និង មតិយោបល់របស់លោកអ្នក។。

1. តើផ្ទះរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនឈ្មោះអ្វី?

Question Title

* 1. តើផ្ទះរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនឈ្មោះអ្វី?

2. តើលោកអ្នករស់នៅទីក្រុង/ទីប្រជុំជននេះអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ?

Question Title

* 2. តើលោកអ្នករស់នៅទីក្រុង/ទីប្រជុំជននេះអស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយ?

3. តើលេខកូដតំបន់ 5 ខ្ទង់របស់លោកអ្នកមានអ្វីខ្លះ?

Question Title

* 3. តើលេខកូដតំបន់ 5 ខ្ទង់របស់លោកអ្នកមានអ្វីខ្លះ?

4. តើលោកអ្នកផ្តល់ពិន្ទុយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទីក្រុង/ទីប្រជុំជនរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមជា កន្លែងមួយសម្រាប់មនុស្សរស់នៅ នៅពេលដែលពួកគេមានវ័យចាស់?

Question Title

* 4. តើលោកអ្នកផ្តល់ពិន្ទុយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទីក្រុង/ទីប្រជុំជនរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមជា កន្លែងមួយសម្រាប់មនុស្សរស់នៅ នៅពេលដែលពួកគេមានវ័យចាស់?

5. តើការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុង/ទីប្រជុំជនរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចាស់ទៅ
មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នក?

Question Title

* 5. តើការបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុង/ទីប្រជុំជនរបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចាស់ទៅ
មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នក?

6. នៅពេលលោកអ្នកចាស់ទៅ តើលោកអ្នកទំនងជាអាចនឹង ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅរស់នៅ​ផ្ទះ​មួយផ្សេងនៅក្នុងទីក្រុង/ទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

Question Title

* 6. នៅពេលលោកអ្នកចាស់ទៅ តើលោកអ្នកទំនងជាអាចនឹង ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅរស់នៅ​ផ្ទះ​មួយផ្សេងនៅក្នុងទីក្រុង/ទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

7. នៅពេលដែលលោកអ្នកចាស់ទៅ តើលោកអ្នកទំនងជាអាចនឹង ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅ ទីក្រុង/ទីប្រជុំជន​ផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

Question Title

* 7. នៅពេលដែលលោកអ្នកចាស់ទៅ តើលោកអ្នកទំនងជាអាចនឹង ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅ ទីក្រុង/ទីប្រជុំជន​ផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

9. តើការរៀបចំការរស់នៅណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់បានបំផុត?

Question Title

* 9. តើការរៀបចំការរស់នៅណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់បានបំផុត?

10. តើផ្ទះប្រភេទណាជាផ្ទះរបស់លោកអ្នក?

Question Title

* 10. តើផ្ទះប្រភេទណាជាផ្ទះរបស់លោកអ្នក?

11. តើលទ្ធភាពដែលលោកអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកចាស់ទៅ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះលោកអ្នក?

Question Title

* 11. តើលទ្ធភាពដែលលោកអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនៅពេលលោកអ្នកចាស់ទៅ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះលោកអ្នក?

14. តើលោកអ្នកធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយយ៉ងណាដែរ ដូចជា ទៅទិញឥវ៉ាន់ ទៅជួបគ្រូពេទ្យ ធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការ ឬក៏ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀត?

Question Title

* 14. តើលោកអ្នកធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយយ៉ងណាដែរ ដូចជា ទៅទិញឥវ៉ាន់ ទៅជួបគ្រូពេទ្យ ធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការ ឬក៏ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀត?

16. បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សភាគច្រើននៅវ័យស្រករលោកអ្នក តើលោកអ្នកនឹងដាក់ពិន្ទុសុខភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Question Title

* 16. បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សភាគច្រើននៅវ័យស្រករលោកអ្នក តើលោកអ្នកនឹងដាក់ពិន្ទុសុខភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

17. តើលោកអ្នកហាត់ប្រាណញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ (ដូចជាដើរ រត់ ជិះកង់ ហែលទឹក
លេង​កីឡា ហាត់កម្លាំង ធ្វើយោហ្គា និងលាតសន្ធឹងដងខ្លួន)?

Question Title

* 17. តើលោកអ្នកហាត់ប្រាណញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ (ដូចជាដើរ រត់ ជិះកង់ ហែលទឹក
លេង​កីឡា ហាត់កម្លាំង ធ្វើយោហ្គា និងលាតសន្ធឹងដងខ្លួន)?

19. តើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នក​ ញឹកញាប់​ប៉ុណ្ណាដែរ? ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះអាចធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬក៏ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញសង្គម (ដូចជា Facebook)។

Question Title

* 19. តើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នក​ ញឹកញាប់​ប៉ុណ្ណាដែរ? ការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះអាចធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬក៏ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញសង្គម (ដូចជា Facebook)។

20. តើទំនាក់ទំនងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ…

Question Title

* 20. តើទំនាក់ទំនងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ…

21. តើលោកអ្នកបន្តចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា/សិក្ខាសាលាស្តីពីការអប់រំឬស្វ័យអភិវឌ្ឍខ្លួន ដែរឬទេ? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)

Question Title

* 21. តើលោកអ្នកបន្តចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សា/សិក្ខាសាលាស្តីពីការអប់រំឬស្វ័យអភិវឌ្ឍខ្លួន ដែរឬទេ? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)

23. តើចំណុចមួយណាខាងក្រោមដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងារបច្ចប្បន្នរបស់លោកអ្នក?

Question Title

* 23. តើចំណុចមួយណាខាងក្រោមដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងារបច្ចប្បន្នរបស់លោកអ្នក?

24. ប្រសិនបើមានការងារធ្វើ តើលោកអ្នកអាចទំនងជានឹងចូលនិវត្តន៍ដែរឬទេ?

Question Title

* 24. ប្រសិនបើមានការងារធ្វើ តើលោកអ្នកអាចទំនងជានឹងចូលនិវត្តន៍ដែរឬទេ?

26. តើលោកអ្នកនឹងទៅរកធនធានដូចខាងក្រោមនេះឬទេ ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិក​គ្រួសារ​ឬមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ត្រូវការព័ត៌មានអំពីសេវាសម្រាប់មនុស្សចាស់ ដូចជា​សេវាថែទាំ សេវាដឹកជញ្ជូនអាហារដល់ផ្ទះសេវាជួសជុលគេហដ្ឋាន​សេវាដឹក​ជញ្ជូនវេជ្ជសាស្រ្ត​ឬក៏​សកម្មភាពសង្គមនានា? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)

Question Title

* 26. តើលោកអ្នកនឹងទៅរកធនធានដូចខាងក្រោមនេះឬទេ ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិក​គ្រួសារ​ឬមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ត្រូវការព័ត៌មានអំពីសេវាសម្រាប់មនុស្សចាស់ ដូចជា​សេវាថែទាំ សេវាដឹកជញ្ជូនអាហារដល់ផ្ទះសេវាជួសជុលគេហដ្ឋាន​សេវាដឹក​ជញ្ជូនវេជ្ជសាស្រ្ត​ឬក៏​សកម្មភាពសង្គមនានា? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)

34b. ប្រសិនបើ “បាទ/ចាស”ចំពោះសំណួរទាំងខាងលើសូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីតើប្រភេទ ជំនួយប្រភេទណាដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍?
 (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)៖

Question Title

* 34b. ប្រសិនបើ “បាទ/ចាស”ចំពោះសំណួរទាំងខាងលើសូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីតើប្រភេទ ជំនួយប្រភេទណាដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍?
 (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)៖

អំពីអ្នក…
D1. តើលោកអ្នកជាមនុស្សប្រុស ឬមនុស្សស្រី?

Question Title

* D1. តើលោកអ្នកជាមនុស្សប្រុស ឬមនុស្សស្រី?

D2. តើលោកអ្នកគិតពីខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេច... (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ)

Question Title

* D2. តើលោកអ្នកគិតពីខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេច... (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ)

D3. តើលោកអ្នកកើតឆ្នាំណា?

Question Title

* D3. តើលោកអ្នកកើតឆ្នាំណា?

D4. តើលោកអ្នកមានស្ថានភាពគ្រួសារដូចម្តេច?

Question Title

* D4. តើលោកអ្នកមានស្ថានភាពគ្រួសារដូចម្តេច?

D5 a. ប្រសិនបើទេ តើមានមនុស្សប៉ុន្មានដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកជាធម្មតា?

Question Title

* D5 a. ប្រសិនបើទេ តើមានមនុស្សប៉ុន្មានដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកជាធម្មតា?

D5 b. តើលោកអ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយ… (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់​ដែលត្រឹមត្រូវ)

Question Title

* D5 b. តើលោកអ្នកកំពុងរស់នៅជាមួយ… (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់​ដែលត្រឹមត្រូវ)

D5 c. តើលោកអ្នកជាអ្នកថែទាំក្រុមគ្រួសារឬ?

Question Title

* D5 c. តើលោកអ្នកជាអ្នកថែទាំក្រុមគ្រួសារឬ?

D5 d. បើសិនបាទ/ចាស តើលោកអ្នកជាអ្នកថែទាំសម្រាប់… (សូមចុចចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)​

Question Title

* D5 d. បើសិនបាទ/ចាស តើលោកអ្នកជាអ្នកថែទាំសម្រាប់… (សូមចុចចំណុចទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ)​

D7. តើពិការភាព ឬក៏ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឱ្យលោកអ្នក និង/ឬប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូមិនអាចចូលរួមបាន ពេញលេញក្នុងការងារ សាលារៀន ការងារផ្ទះ ឬសកម្មភាពដទៃទៀតដែរ ឬទេ? (សូមជ្រើសរើសតែមួយគត់)

Question Title

* D7. តើពិការភាព ឬក៏ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឱ្យលោកអ្នក និង/ឬប្តីឬប្រពន្ធឬដៃគូមិនអាចចូលរួមបាន ពេញលេញក្នុងការងារ សាលារៀន ការងារផ្ទះ ឬសកម្មភាពដទៃទៀតដែរ ឬទេ? (សូមជ្រើសរើសតែមួយគត់)

D9. តើភាសាណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់និយាយនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នក? (សូមជ្រើសរើសតែមួយគត់)

Question Title

* D9. តើភាសាណាមួយ ដែលលោកអ្នកចង់និយាយនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នក? (សូមជ្រើសរើសតែមួយគត់)

D10. តើលោកអ្នកជាជនជាតិនិង/ឬមានជាតិសាសន៍អ្វី? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ ដែលត្រឹមត្រូវ)

Question Title

* D10. តើលោកអ្នកជាជនជាតិនិង/ឬមានជាតិសាសន៍អ្វី? (សូមជ្រើសរើសចំណុចទាំងអស់ ដែលត្រឹមត្រូវ)

D11. តើលោកអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅត្រឹមណា?

Question Title

* D11. តើលោកអ្នកបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅត្រឹមណា?

D13. ជាទូទៅ តើលោកអ្នកចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ញើនិងទទួលអ៊ីម៉ែល មើលព័ត៌មាន បង់ប្រាក់ ឬគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬទិញផលិតផលឬសេវាកម្ម​បានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? នេះរួមមានការចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតពីគេហដ្ឋានកន្លែងការងារ ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទ(ដូចជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន) ឬកន្លែងណាផ្សេងទៀត។

Question Title

* D13. ជាទូទៅ តើលោកអ្នកចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ញើនិងទទួលអ៊ីម៉ែល មើលព័ត៌មាន បង់ប្រាក់ ឬគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬទិញផលិតផលឬសេវាកម្ម​បានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? នេះរួមមានការចូលទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតពីគេហដ្ឋានកន្លែងការងារ ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទ(ដូចជាទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន) ឬកន្លែងណាផ្សេងទៀត។

D14. តើលោកអ្នកមានប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំមុនពេលបង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ
​ចុងក្រោយបំផុតប៉ុន្មាន?

Question Title

* D14. តើលោកអ្នកមានប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប្រចាំឆ្នាំមុនពេលបង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ
​ចុងក្រោយបំផុតប៉ុន្មាន?

សូមប្រើចន្លោះទំនេរខាងក្រោមដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អបន្ថែម

Question Title

* សូមប្រើចន្លោះទំនេរខាងក្រោមដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អបន្ថែម

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបំពេញកម្រងសំណួរនេះ។

យើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកអ្នកដែលបានផ្តល់ព័ត៌មាននេះ។
 

T