Mèsi dèske ou pran yon ti tan pou ban nou opinyon w sou sèvis nou bay nan lang pa w.

Ou pa oblije reponn kesyon sa yo. Si w pa reponn, sa pa p afekte prestasyon sante w yo. N ap rapòte repons yo san nou pa site non w pou pwoteje konfidansyalite w.

Question Title

* 1. Lè ou te nan telefòn avèk nou, èske ou te gen yon entèprèt?

T