Jouj im kwalok ejeet am ḷōmṇak.

Aolep armej elōñ aer jimwe im mālim bwe en ejjelok en ej bed ilo menin kwūle. Ta ko jej aikuj in kōmmani ñon ro jōt rej kwūle ilo Oregon in?
Am kwalok am ḷōmṇak elap an aurōk.

Oregon Hunger Task Force ear ejaak e survey in ñon kenono kōn menin kwūle ilo aolepen belaak in Oregon in. Am kwalok am ḷōmṇak enaj letok ad pepe bwe jen kwalok ñon State bwe en lukkuun mejmej karuo kake im kōmman oktak im bōbrae an wōr armej rej bed ilo menin kwūle. 

Ñe kwōj likiti email eo am im jenaj jilkinwaj aolep wāween tōbrak ko an survey in. Ejjelok enaaj loe survey in bwe etino im jenaj lukkuun kejparok aolep meḷeḷe ko kwar likiti.

Ñe eloñ am kajjitōk im ewōr am kōnaan jōla ta jerbal ko an Oregon Hunger Task Force, jouj im enaan lok ippān Chris Baker ilo email chris@oregonhunger.org

Question Title

* 1. Ijelokin 560,000 armej in Oregon in, ejjab aolep im wōr mōñā ko kijier im rej aikuji.

Lōmṇak mōk kōn jukjuk in bed eo am? Ta ko 3 im emaroñ jipañ armej ro jōt bwe en bwe ñon aer mour im aikuj?

Question Title

* 3. Iumwin 12 allōñ ko rej mootlok, ewōr ke ien en ej jabwe jāān ñon wia mōñā ak kabwe ñon aikuj ko ñon kwe im baamle eo am?

Question Title

* 4. Jouj im kelet kwoj jen ailoñ ta?

Question Title

* 5. Etino survey in im jenaj kōjparok aolep meḷeḷe ko kwar likiti. Ñe kwōj kōnaan bwe jen jilkinwaj waween tōbrak in survey in, kwō maroñ nej win $50 Visa gift card, jouj im likiti email eo am. Ejjelok enaj kwalok email eo am ñon jabdewōt bwe etino aolep uwaak ko am:

T