Note: This survey is ONLY for IHSS providers who take care of their child or spouse. 

If you are a spouse or parent IHSS provider, please complete this survey. Your answers will help us as we work together to secure Social Security, Medicare, and unemployment benefits for all IHSS providers. All responses to the survey will be kept confidential, unless you indicate below that we can share your story.

Nota: Esta encuesta es sólo para los proveedores de IHSS que cuidan de sus hijos o cónyuge. Si usted es un proveedor de IHSS cónyuge o padre, por favor complete esta encuesta. Sus respuestas nos ayudarán a medida que trabajamos juntos para asegurar la Seguro Social, Medicare y beneficios de desempleo para todos los proveedores de IHSS. Todas las respuestas a la encuesta serán confidenciales, a menos que indique que podemos compartir su historia.

Ghi chú: Bản khảo sát này CHỈ dành cho các nhân viên Chăm sóc Tại gia là người chăm sóc cho con cái hoặc người phối ngẫu. Nếu quý vị là người phối ngẫu (vợ hoặc chồng) hay cha mẹ của người bệnh cần Chăm sóc Tại gia, xin hoàn tất bản khảo sát này. Các câu trả lời trong bản khảo sát được giữ kín, trừ khi quý vị chỉ định người có tên dưới đây thì chúng tôi mới chia sẻ câu chuyện của quý vị.

Question Title

* 1. Name / Nombre / Tên

Question Title

* 2. County / Condado / Quận

Question Title

* 3. Phone number (required) / Numero de Teléfono (obligatorio) / Số điện thoại (yêu cầu)

Question Title

* 4. Email / Correo Electrónico / Địa chỉ email

Question Title

* 5. Who do you care for? / A quien cuida? / Quý vị chăm sóc cho ai?

Question Title

* 6. How many clients do you have? (0 - 20) / Cuántos clientes tiene? (0-20) / Quý vị chăm sóc cho bao nhiêu người bệnh? (0-20)

Question Title

* 7. Do you have any clients who are not your spouse and/or children? / Tiene algún cliente que no sea su cónyuge y/o hijos? / Quý vị có người bệnh nào không phải là phối ngẫu hoặc/và là con cái quý vị không? 

Question Title

* 8.

Currently, parent and spouse IHSS providers are not eligible for Social Security and Medicare because our earnings are not subject to Federal Insurance Contribution Act (FICA) deductions.How does being ineligible for Social Security and Medicare impact your retirement plans and your family? Please be as specific and descriptive as possible.

En la actualidad, los padres y los cónyuges proveedores de IHSS no son elegibles para el Seguro Social y Medicare porque nuestros ingresos no están sujetos a deducciones de la Ley Federal de Contribuciones de Seguros (FICA). Como impacta el no ser elegible para él Seguro Social y Medicare en sus planes de jubilación y su familia? Por favor sea lo más específico y descriptivo posible.

Hiện tại, nhân viên Chăm sóc Tại gia là cha mẹ và người phối ngẫu không được hưởng trợ cấp An sinh Xã hội và Medicare vì thu nhập không được xem là khoản khấu trừ theo Luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (FICA). Việc không được hưởng trợ cấp An sinh Xã hội và Medicare ảnh hưởng đến kế hoạch về hưu và gia đình quý vị như thế nào? Xin diễn tả thật chi tiết và cụ thể.

Question Title

* 9. Similarly, parents and spouse IHSS providers are not eligible to receive state unemployment benefits (SUI). How has being ineligible for unemployment benefits impacted you and your family? Please be as specific and descriptive as possible.

Del mismo modo, los padres y el cónyuge proveedores de IHSS no son elegibles para recibir beneficios de desempleo estatal (SUI). Cómo impacta el no ser elegible para beneficios de desempleo a usted y su familia? Por favor sea lo más específico y descriptivo posible.

Tương tự, nhân viên Chăm sóc Tại gia là cha mẹ và người phối ngẫu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang (SUI). Việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp ảnh hưởng đến quý vị và gia đình như thế nào? Xin diễn tả thật chi tiết và cụ thể.

Question Title

* 10. Changing state and/or federal laws that determine FICA and SUI eligibility for IHSS providers would be difficult. It would likely take a few years and lots of union resources. Knowing this, should UDW work to change state and/or federal laws to allow parent and spouse providers to participate in FICA and SUI benefits?

Modificación de las leyes estatales y/o federales que determinan la elegibilidad de FICA y SUI para los proveedores de IHSS sería difícil. Es probable que tome un par de años y muchos recursos de las uniones. Sabiendo esto, debe UDW trabajar para cambiar las leyes estatales y/o federales para permitir que los proveedores padres y cónyuges participen en los beneficios de FICA y SUI?

Thay đổi luật tiểu bang và/hoặc liên bang để quyết định được hưởng trợ cấp FICA và SUI cho nhân viên Chăm sóc Tại gia là rất khó khăn. Phải mất vài năm và nhiều nguồn lực của nghiệp đoàn. Hiểu được vấn đề này, nghiệp đoàn UDW có nên làm việc nhằm thay đổi luật của tiểu bang và/hoặc liên bang để cho phép nhân viên chăm sóc là cha mẹ và người phối ngẫu được tham gia trợ cấp FICA và SUI không?

Question Title

* 11. What priority should UDW give to this effort? /  Qué prioridad le debe dar UDW a este esfuerzo? / Nghiệp đoàn UDW nên dành ưu tiên gì cho vấn đề này?

Question Title

* 12.

If you became eligible for Social Security and Medicare, you would be required to contribute 7.65% of your wages every paycheck to FICA. Knowing that, do you think we should still fight for this? 

Si usted es elegible para el Seguro Social y Medicare, se verá obligado a contribuir el 7.65% de su salario de cada cheque de pago a FICA. Sabiendo esto, cree que aún debemos luchar por esto?

Nếu quý vị nhận trợ cấp An sinh Xã hội và Medicare, quý vị có thể được yêu cầu đóng góp 7.65% số tiền trên mỗi chi phiếu lương quý vị cho FICA. Biết được kết quả này, quý vị có nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi này không?

Question Title

* 13. If you became eligible for unemployment benefits, you would be required to contribute a small percentage of your wages every paycheck to the SUI program. Knowing that, do you think we should still fight for this?

Si usted es elegible para beneficios de desempleo, se verá obligado a contribuir con un pequeño porcentaje de su salario de cada cheque de pago al programa de SUI. Sabiendo esto, cree que aún debemos luchar por esto?

Nếu quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị có thể được yêu cầu đóng góp một tỉ lệ nhỏ trên mỗi chi phiếu lương quý vị nhận cho chương trình SUI. Biết được kết quả này, quý vị có nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi này không?

Question Title

* 14. I give UDW permission to share my story / Le doy permiso a UDW para compartir mi historia / Tôi cho phép nghiệp đoàn UDW được kể câu chuyện của tôi

Question Title

* 15. Do you have any other questions, concerns, or suggestions about these issues? If so, let us know:

Tiene alguna otra pregunta, preocupaciones o sugerencias sobre estos temas? Si es así, háganoslo saber:

Quý vị còn bất kỳ thắc mắc, quan tâm, hay đề nghị nào khác về các vấn đề này không? Nếu có, xin cho chúng tôi được biết:

T