Broward MPO ap travay pou devlope Plan Transpò Metwopoliten (Metropolitan Transportation Plan) nou an, yo konn rele tou Angajman 2045 (Commitment 2045), pou rejyon Broward lan. Pandan pwosesis kolèk opinyon piblik la, nou ta renmen konnen sa ou panse konsènan plizyè kesyon ki pral afekte devlopman plan an, ak seleksyon pwojè pou mete anplas. Nou pral entegre rezilta konsiltasyon piblik la nan plan final la. Si ou bezwen plis enfòmasyon osijè Plan Transpò Metwopoliten an, tanpri al gade nan: Commitment2045.org

Sondaj sa a kout epi li pa ta dwe pran plis pase 5 minit pou ranpli.

Question Title

* 1.

 
Pa gen anpil finansman pou pwojè transpò. Kijan Plan Transpò Metwopoliten an ta dwe itilize finansman an? Tanpri klase pwojè sila yo; kòmanse ak sa a ki pi enpòtan an (1) jiska (6) sa a ki mwens enpòtan an.

Question Title

* 2.

Kisa ou wè ki pi gwo pwoblòm transpò Broward genyen?

Question Title

* 3. Tanpri klase eleman ki anba la yo, ak jan li enpòtan pou yo enkli mezisa yo nan Plan Transpò Metwopoliten an

  Pa enpòtan ditou Enpòtan enpe Enpòtan modereman Enpòtan Trè enpòtan
Maksimize envestisman prive nan transpò
Bati pwojè pi rapid ak pi efikasman
Amelyore fyabilite dire deplasman kamyon yo
Amelyore aksè pou tout itilizatè sistèm transpò a
Amelyore fyabilite dire deplasman
Pwomosyon nouv devlopman
Asire ke avantaj ak pri transpò yo distribye menmjan nan tout rejyon an
Maksimize kantite pasaje ki itilize transpò piblik
Redwi polisyon nan lè a
Bese pri transpò yo
Redwi sikilasyon sou  sou wout yo
Antretyen enfrastrikti ki la kounye an
Redwi vilnerabilite sistèm transpò akòz chanjman klimatik ak move tan
Mejorar la seguridad
Kenbe oswa redwi dire deplasman jiska sant  ekonomik/djòb yo

Question Title

* 4. Pandan Broward ap kontinye devlope, gen divès "senaryo" kwasans ki posib, sou labaz envestisman nan transpò, itilizasyon teren ak teknoloji. Tanpri klase senaryo sila yo selon sa ki pi enpòtan yo:

  Pa enpòan ditou Enpòtan enpe Enpòtan modereman Enpòtan Trè enpòtan
Status Quo/Tandans- Devlopman ak kwasans sanblab ak tandans aktyèl yo, ki santre sou machin
Devlopman Konpak- Pouswit agresif de devlopman konpak, nouvo lojman ak redevlopman
Mete aksan sou Teknoloji- Pouswit agrsiv entegrasyon teknoloji tankou veyikil otonòm ak konekte
Asire Rezilyans- Yon lavni yo reyalize lè nou jwenn solisyon pou ogmantasyon nivo lanmè, move tan ak tanpèt, elatriye. . 
Vizyon Kominotè – Entegre vizyon kominotè endividyèl pou kwasans ak devlopman

Question Title

* 5.
 
Konbyen fwa ou konn ale nan Konte Palm Beach epi/oswa Miami-Dade?

Question Title

* 6. Lè y ap kowòdone amelyorasyon ak Konte ki toupre nan rejyon an, kisa ki pi enpòtan pou ou? (Chwazi 2)

Question Title

* 7. Lè w ap analize opsyon transpò demas adisyonèl, sou ki zòn Broward MPO ta dwe konsante? (Chwazi 1 oswa plis)

Question Title

* 8. Tanpri bannou sijesyon sou fason pou amelyore transpò nan Broward:

Question Title

* 9. Nan ki zip kòd ou abite?

Question Title

* 10. Si ta renmen resevwa plis enfòmasyon ak mizajou osijè Plan Transpò Metwopoliten Broward MPO an, tanpri make imèl ou an anba a:

T