Σας παρακαλούμε να λάβετε μέρος σε μια σύντομη αξιολόγηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020).  Η συμβολή σας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συνεχή βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ και τις επιμέρους δράσεις του. Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

1. Παρακαλώ συμπληρώστε την ιδιότητα σας:

2. Παρακαλώ συμπληρώστε το φύλο σας:

3. Παρακαλώ συμπληρώστε την εκπαίδευση σας:

 
25% of survey complete.

T