ITC SheTrades va UPS - Các buổi đào tạo và huấn luyện Tiếp cận nguồn tài chính cho doanh nghiệp nữ VIệt Nam!

ITC SheTrades và UPS trân trọng thông báo hội thảo sắp tới: Các buổi đào tạo và huấn luyện Tiếp cận nguồn tài chính cho doanh nghiệp nữ VIệt Nam!

Kiến thức về tiếp cận các nguồn tài chính rất quan trọng cho các doanh nghiệp nữ để tăng khả năng tiếp ccanj các nguồn đầu tư và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính. Chương trình đào tạo và huấn luyện miễn phí này bao gồm:

1. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
2. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp được chọn lọc
3. Giới thiệu các nguồn đầu tư cho doanh nghiệp có tiềm năng

Ngày: 17-18 tháng 12 năm 2020
Thời gian: 14:00-16:30
Địa chỉ: Zoom

KHUYẾN CÁO: Bằng cách hoàn thành cuộc khảo sát này, bạn xác nhận rằng ITC và UPS sẽ có quyền truy cập vào thông tin này. Thông tin do bạn cung cấp được bảo mật nghiêm ngặt; Chúng tôi sẽ không đăng hoặc chia sẻ nó mà không có sự đồng ý của bạn.

Question Title

* 2. Thông tin cá nhân

Question Title

* 3. Thông tin doanh nghiệp

T