Multicultural Parent Activity Eval Form - Talking with the School - Web Edition

Question Title

* 1. Kuv kawm tau qee yam tshiab hnub no:

Question Title

* 2. Cov lus tham qhia no yuav pab tau kuv txoj kev cia siab rau kuv tus me nyuam:

Question Title

* 3. Cov lus tham qhia no yuav pab tau kuv txoj kev koom tes txhawb kuv tus me nyuam txoj kev kawm ntawv:

Question Title

* 4. Qhov kuv nyiam tshaj plaws nyob hauv kev tham qhia zaum no yog:

Question Title

* 5. Kuv xav kawm ntxiv txog:

Question Title

* 6. Lwm qhov lus qhia ntxiv:

T