Screen Reader Mode Icon
ພວກເຮົາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ.ຍີ່ປຸ່ນ (UNIVERSALAID.JP) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ນາງາຊາກິ (Nagasaki), ກໍາລັງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດນີ້ ເພື່ອກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນ ພັກອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງ ນາງາຊາກິ) ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ -19, ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດນີ້ ແມ່ນເພື່ອຈະຈັດຫາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນຕ່າງໆ.

ການສໍາຫຼວດປະກອບມີ 28 ຄໍາຖາມ ແລະ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 7-10 ນາທີ ໃນການຕອບຄໍາຖາມ. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດ ຫຼື ຖອນຕົວອອກຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ທຸກເວລາ. ຄໍາຕອບທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດນີ້ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນນີ້ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດກໍ່ຕາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສໍາຫຼວດຈະບໍ່ລະບຸຊື່ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃດໆເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ.

 

ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດໂດຍການຕິດຕາມ URL ຫຼື QR Code.

https://universalaid.jp/survey2020/

 

ສຳລັບການສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາໂດຍການສົ່ງອີເມວຫາ

ທ່ານນາງ. Yoshimi Matsuo, UNIVERSALAID.JP (Email: info@universalaid.jp;

ໂທ: 090-2900-3934) 


 

ການຕອບ ແລະ ສົ່ງບົດສຳຫຼວດແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍິນຍອມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້.

Question Title

* 1. ທ່ານມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ ແລະ ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວານີ້ ຫຼື ບໍ່?

0 of 28 answered
 

T