Minneapolis tab tom ua haujlwm kom npaj tau lub nroog zoo dua rau cov teeb meem loj hauv niaj hnub no los ntawm kev tsim kom muaj kev tiv thaiv zoo.

Minneapolis tab tom ua txoj haujlwm no raws li ib tus tswv cuab ntawm 100 Lub Nroog Muaj Kev rov Zoo Li Qub (100RC), ib pab pawg thoob plaws qab ntuj ntawm 100 Lub Nroog tau raug tsim los ntawm lub Rockefeller Foundation los pab cov nroog tsim lawv lub zog rau cov kev poob siab thiab kev ntxhov siab ntawm tiam 21.

LUB NROOG LUB ZOG YOG DAB TSI?
 
Lub nroog lub zog yog lub peev xwm ntawm cov tib neeg, cov zej zog, cov koom haum, cov lag luam, thiab cov txheej txheem nyob hauv ib lub nroog kom ciaj sia, hloov, thiab muaj kev vam meej txawm tias muaj kev nyuab siab ntev thiab kev raug cuam tshuam lawv cov kev raug teeb meem.Lub nroog lub zog yog hais txog kev ua lub nroog zoo, nyob rau ob lub sij hawm zoo thiab phem tib si, rau cov kev pab ntawm tag nrho nws cov pej xeem, tshwj xeeb tshaj yog cov neegtxom nyem thiab tsis muaj lub dag lub zog. 

MUAJ KEV NYUAB SIAB NTEV ua rau kom lub nroog qaug zog ib hnub rau ib hnub (piv txwv li, tej vaj tse tsis sib xw, vaj tse qub zuj zus, xwm txheej kev hloov huab cua, siv riam phom tsim kev phem).

COV KEV RAUG CUAM TSHUAM yog cov xwm txheej tshwm sim uas ua rau tib neeg nyob hauv ib lub nroog (piv txwv li, khaub lig cua, dej nyab, raug tawm tsam hauv net, kev nyiaj txiag poob qis, kev tsis ua ntawm tej vaj tse).

LUB HOM PHIAJ NTAWM DAIM NTAWV NTSUAM XYUAS NO YOG DAB TSI?

Thawj theem ntawm cov txheej txheem txoj kev txhim kho rau lub zog yog tshawb kom pom cov teeb meem thiab cov cib fim hauv Minneapolis.Daim ntawv soj ntsuam no, nrog rau lwm cov kev koom tes hauv zej zog thiab kev tshawb fawb yog ib feem ntawm kev ua haujlwm nrhiav lub zog.Peb lub hom phiaj yog rau kev txhim kho lub zog kom pom txog cov kev xam pom thiab kev xav tau ntawm cov neeg hauv Minneapolis.

Daim ntawv soj ntsuam no yog tsim los sau cov tswv yim ntawm ntau tus neeg hais txog teeb meem lub zog nyob rau hauv Minneapolis, tshwj xeeb yog kev raug cuam tshuam thiab kev nyuaj siab ntawm txoj kev txhawj xeeb loj tshaj plaws nyob rau hauv peb lub zej zog, thiab txhawm rau txheeb xyuas txoj haujlwm lub zog uas twb tau tshwm sim hauv Minneapolis lawm.

Ua tsaug rau koj lub sij hawm los ua daim ntawv ntsuam xyuas luv luv 15-feeb no los qhia cov tswv yim kev tsim lub zog.Kev teb rau daim ntawv soj ntsuam no yog tsis pub qhia npe.

T