Question Title

* 1. เพศ

Question Title

* 2. อายุ

Question Title

* 3. ระดับการศึกษา

Question Title

* 4. อาชีพ

Question Title

* 5. ความถี่ในการเข้ามาเยี่ยมชม website CIC  http://chineseinfo.boi.go.th

Question Title

* 6. ท่านรู้จัก Website CIC  http://chineseinfo.boi.go.thได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 7. รูปแบบเว็บไซด์

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
รูปแบบหน้าจอ และรูปภาพ มีความเหมาะสม
ตัวอักษรอ่านง่าย และมีความชัดเจน

Question Title

* 8. การใช้งาน

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
เมนูต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล

Question Title

* 9. เนื้อหา

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ข้อมูลที่นำเสนอตรงต่อความต้องการ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
ข้อมูลมีความทันสมัย
ความพึงพอใจในเนื้อหาโดยรวม

Question Title

* 10. ท่านคิดว่าเนื้อหาส่วนใดน่าสนใจที่สุด (โปรดระบุ)

Question Title

* 11. ท่านต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาด้านใด (โปรดระบุ)

Question Title

* 12. ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ

T