Daim Ntawv Thom Nug Zej Zog

Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm rau Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) txaus siab los siv ib tug txheej txheem nrhiav Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv kom rub tau sawv daws los ua ke thiab sawv daws mus saib tau. Raws li yog ib feem ntawm tes hauj lwm no, peb qhov kev tshawb nrhiav firm (search firm), Alma Pawg Neeg Tawm Tswv Yim (Alma Advisory Group), tab tom muab ib daim ntawv thom nug sawv daws kom nkag siab txog tej yam peb lub zej zog mob siab txog tshaj plaws rau yav tom ntej no ntawm peb cheeb tsam tsev kawm ntawv. Nej cov kev xam pom thiab yam nej pom yuav pab qhia peb txoj hau kev los nrhiav, thom nug, thiab xaiv peb Tus Tuam Thawj Tuav Tsev Kawm Ntawv tom ntej no. Tshooj kawg ntawm daim ntawv thom nug mas nug cov lus nug hais txog koj thiab koj tsev neeg vim tias peb xav xyuas meej kom peb muab tau cov lus tes los ntawm ntau pab pawg neeg. Thov ua kom ncaj ncees li qhov ua tau. Peb saib raws li yog ib qho tseem ceeb hais txog koj qhov kev xam pom thiab thov qhia koj paub tias cov ntsiab lus thom nug yuav muab ceev tsis pub neeg paub thiab yuav muab xa ncaj nraim rau qhov chaw tshawb nrhia firm. Koj lub suab tseem ceeb nyob rau tus txheej txheem no! Ua tsaug!

T