Question Title

* За вас

Question Title

* Разбирам дека со регистрација за пристап до програмата за обука на наставници, давам согласност  моите детали за контакт да се споделуваат со партнерите во овој проект и ќе бидам контактиран за достапните датуми за учество на претстојната обука.

Question Title

* Овој прашалник е дел од проектот EntreCompEdu.eu (590183-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-PI). Податоците ќе бидат собрани од истражувачкиот тим на EntreCompEdu за цели на процесот на евалуација на овој проект финансиран од програмата Еразмус +. Податоците ќе бидат анализирани и ќе се третираат како доверливи. Само членовите на тимот на проектот EntreCompEdu ќе имаат пристап до овие податоци. Анонимните резултати може да се сумираат како дел од публикациите за евалуација и / или истражувања, кои ќе бидат достапни преку веб-страницата на EntreCompEdu. Податоците нема да бидат продадени или на друг начин да бидат доставени до други страни надворешни од проектот. Со одговарање на прашалникот, испитаникот дава согласност да се користат податоците за истражувачки цели. Ако имате какви било прашања во врска со прашалникот или користењето на податоците, испратете е-пошта до Elin McCallum - elin@bantani.com.

Question Title

* Вашата улога во образовниот систем:

Question Title

* Доколку е релевантно, во која област работите?

Question Title

* Колку години искуство имате како предавач?

Question Title

* Дали сте учествувале во наставна програма за претприемачко учење до сега?

Question Title

* Дали сте запознаени со EntreComp?

Question Title

* Како слушнавте за оваа можност за обука?

Ви благодариме што се пријавивте на оваа обука.

Ќе ве контактираме директно со дополнителни информации за достапните датуми за почеток на онлајн курсот

EntreCompEdu:

NCDIEL - Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење (MK) www.ncdiel.mk
University of Wales Trinity Saint David (lead) www.uwtsd.ac.uk
Bantani Education (BE) www.bantani.com
European Business Summit (BE) www.ebsummit.eu
Go Antwerpen (BE) www.g-o.be
Innogate to Europe (ES) www.innogatetoeurope.eu
LUT University (FI) www.lut.fi
MateraHub (IT) www.materahub.com
Me Analytics (SE) www.loopme.io

Question Title

Слика
0 одговорени од 10 прашања
 

T