Lub Nroog Milwaukee npaj cov lus nug rau kev soj ntsuam hais txog cov scooter nyob tsis muaj chaw. Qhov kev soj ntsuam twb pib lub 6 Hli Ntuj tim 1, 2021, thiab yuav mus xaus rau lub 11 Hlis Ntuj tim 15, 2021. Muaj 3 lub lag luam - Bird, Lime, and Spin – uas koom nrog rau qhov kev soj ntsuam no. Mus saib kom paub ntau ntxiv nyob rau ntawm milwaukee.gov/DocklessScooters

Lub Nroog Milwaukee twb muaj ib qhov kev soj ntsuam hais txog cov Scooter rau xyoo 2019. Thov teb cov lus nug nyob rau hauv daim ntawv no raws li qhov koj paub thiab pom hais txog cov scooter rau xyoo 2021 xwb.

Daim ntawv no tsuas nug cov lus hais txog "cov scooter nyob tsis muaj chaws," uas siv hluav taws xob thiab muaj rau neeg xauj uas yog los ntawm cov lag luam xws li Bird, Lime, and Spin.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Koj tau caij cov scooter hauv Milwaukee rau xyoo 2021 pes tsawg zaus?

T