1. NSW Food Authority - Guideline for seafood retailers survey

Cuộc Khảo Sát Ý Kiến về Tài Liệu Hướng Dẫn cho Cơ Sở Bán Lẻ Hải Sản của Cơ Quan Thực Phẩm NSW - phần 1

Sự giúp đỡ của quý vị trong cuộc khảo sát ý kiến này là yếu tố quan trọng. Khi trả lời các câu hỏi, những câu trả lời của quý vị sẽ được sử dụng để bổ sung cho những tài liệu trợ giúp của Cơ Quan Thực Phẩm.

Xin lưu ý, cuộc khảo sát ý kiến này là tự nguyện.

Chi tiết địa chỉ điện thư (email) nếu quý vị cho chúng tôi biết sẽ chỉ được sử dụng để báo cho quý vị biết về cuộc khảo sát ý kiến bổ túc mà thôi

Question Title

* 1. Bình thường cuộc khảo sát ý kiến này chỉ tốn một vài phút, quý vị có muốn tiếp tục không?

T