Đơn này có phiên bản Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung Giản Thể, Tiếng Nga và Tiếng Somali. Xin gởi email về lnagel@kingcounty.gov hoặc gọi số (206) 477-6998 để chúng tôi có thể gởi liên kết truy cập phiên bản theo ngôn ngữ quý vị yêu cầu.

Hội Đồng Công Bằng của King County Metro (King County Metro Equity Cabinet) đang tìm kiếm các thành viên trong cộng đồng có liên kết cá nhân và chuyên môn với các cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Da Màu (Black, Indigenous, People of Color, BIPOC) và/hoặc các cộng đồng khác để nộp đơn vào những vị trí hiện đang còn trống. Nếu quý vị đặc biệt quan tâm tới vấn đề công bằng trong hoạt động đi lại, xin hãy nộp đơn!

Tiêu Chuẩn Mong Muốn:
  • Hiện có mối gắn kết với Quận King thông qua hoạt động văn hóa, làm việc có lương và không lương, thực hành hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, học tập, nhận dịch vụ và/hoặc thuộc cộng đồng bị di dời nhưng vẫn giữ lại mối liên hệ.
  • Có trải nghiệm thực tế và/hoặc kiến thức chuyên môn về các khó khăn liên quan đến hoạt động đi lại mà các nhóm đối tượng ưu tiên gặp phải.
  • Từng trải qua tình trạng phân biệt chủng tộc có tổ chức hoặc có kinh nghiệm làm việc hay hoạt động tình nguyện cùng các cộng đồng cam kết phá bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc.

Đơn xin sẽ được các thành viên hiện tại của Hội Đồng và nhân viên Metro xét duyệt. Người nộp đơn sẽ được liên hệ qua email không muộn hơn ngày 18 tháng 2 năm 2022. Nếu được chọn, thành viên sẽ phải phục vụ một nhiệm kỳ hai năm (2022-2023) và nhận thù lao $75 mỗi giờ. Các cuộc họp của Hội Đồng Công Bằng được tổ chức một lần mỗi tháng, 2 giờ mỗi buổi họp, và cứ mỗi tháng lại đổi từ buổi chiều thành tối và ngược lại. Chúng tôi đang cân nhắc thay đổi thời gian họp để đáp ứng nhiều lịch trình linh hoạt hơn, do đó xin khuyến khích quý vị nộp đơn, ngay cả khi chưa chắc chắn là thời gian đó có phù hợp với mình không. Các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến nhưng hy vọng là sẽ họp trực tiếp trở lại sau khi Hướng Dẫn của Quận King cho phép chúng tôi triệu tập cuộc họp trực tiếp.

Xin hãy nộp đơn trực tuyến này không muộn hơn 5:00 chiều Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2021.

Question Title

* 1. Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của quý vị

Question Title

* 2. Quý vị có mối liên hệ gần gũi với nhóm đối tượng nào sau đây? Điều này bao gồm trải nghiệm thực tế và/hoặc mối quan hệ chuyên môn.

Question Title

* 3. Vui lòng chia sẻ thêm về trải nghiệm thực tế và/hoặc kinh nghiệm chuyên môn của quý vị với nhóm đối tượng được nêu ở câu hỏi trước, và quý vị từng chứng kiến những rào cản và thách thức nào liên quan đến hoạt động đi lại, gây ảnh hưởng đến cộng đồng đó?

Question Title

* 4. Nếu quý vị có liên quan đến một cơ quan hoặc tổ chức, thì vai trò của quý vị trong cơ quan đó là gì? Cơ quan này phục vụ khu vực địa lý nào? Quý vị cho rằng kinh nghiệm của mình với cơ quan này sẽ giúp ích như thế nào cho việc quý vị tham gia Hội Đồng Công Bằng?

Question Title

* 5. Quý vị sẽ đóng góp thông tin chuyên sâu hay kiến thức gì cho việc thảo luận về tính công bằng trong hoạt động đi lại? Quý vị hy vọng sẽ thu được điều gì khi tham gia với tư cách thành viên?

Question Title

* 6. Hiện tại hoặc trước đây, quý vị có từng tham gia vào một nhóm đặc trách, ủy ban hoặc ban nào đó của chính quyền không? Nếu có, xin nêu rõ là quý vị đã tham gia vào nhóm đặc trách, ủy ban hay ban nào.

Question Title

* 7. Vui lòng mô tả hiểu biết của quý vị về sự phân biệt chủng tộc có tổ chức, tác động của nó đối với tình trạng thiếu công bằng chủng tộc và những ảnh hưởng của việc di dời đối với các cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Da Màu (BIPOC) tại Quận King.

Question Title

* 8. Quý vị có thêm kinh nghiệm, thông tin chuyên sâu, kỹ năng nào để mang tới Hội Đồng Công Bằng mà quý vị muốn chia sẻ không?

Question Title

* 9. Câu Hỏi Không Bắt Buộc về Nhân Chủng Học

T