Thành phố Garden Grove mong cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến bằng cách điền vào bản khảo sát để giúp Thành phố xác định nhu cầu cần thiết của cộng đồng.  Khi hoàn thành khảo sát trực tuyến này, quý vị sẽ giúp Thành phố chuẩn bị Kế hoạch Hợp nhất 5 năm (5-year Consolidated Plan) để nhận được tài trợ từ chương trình 'Phát triển cộng đồng từ liên bang'(CDBG) và sẽ giúp Thành phố đặt ra các mục tiêu và chương trình trong tương lai để phục vụ cộng đồng tốt hơn.  Vui lòng đánh giá từng chương trình hoặc hoạt động dưới đây dựa trên những gì quý vị cảm thấy là cần thiết.

H = Nhu cầu cao; M = Trung bình; L = Nhu cầu thấp; N/C = Không quan tâm.

Vui lòng nhấn gửi (Submit) khi quý vị hoàn thành khảo sát trực tuyến. Cảm ơn quý vị!

T