A new park is coming to the Little Saigon neighborhood. The park will be located at 1224 S. King Street (across from Lam’s Seafood Market). Planning and design for the park starts early 2018 and construction will be completed by 2020.
 
Please take a few minutes to share your thoughts about the park and how it should be designed. Thank you for your time!

This is a Seattle Parks and Recreation Department project and is funded through a grant from King County. Community outreach and engagement is facilitated in partnership with the Friends of Little Saigon and SCIDpda.

Question Title

* 1. What kinds of activities or programming do you and your family want to have in the park? Bạn và gia đình của bạn muốn có những loại hoạt động nào trong công viên?

Question Title

* 2. Where should the main activities and programming for the park be located? Các hoạt động chính cho công viên nên được đặt ở đâu?

Question Title

* 3. The park will likely have a stage area for events. What types of events, performances, and other activities would you want this stage area to support? Công viên có thể sẽ có một khu vực sân khấu cho các sự kiện. Bạn muốn khu vực sân khấu này hỗ trợ những loại sự kiện, buổi biểu diễn, và các hoạt động nào?

Question Title

* 4. What are the important cultural aspects of the Little Saigon neighborhood? Khía cạnh văn hóa quan trọng của khu phố Little Saigon là gì?

Question Title

* 5. What culture do you identify with? Can you share something meaningful about your culture and how it might influence the design of the park? Bạn xác định với văn hóa nào? Xin bạn chia sẻ điều gì đó có ý nghĩa về văn hóa của bạn và như thế nào nó có thể ảnh hưởng đến thiết kế của công viên?

Question Title

* 6. Do you have any other ideas, comments, or concerns for the park? Bạn có bất kỳ ý tưởng, ý kiến, hoặc mối quan tâm nào khác cho công viên?

Question Title

* 7. What is your affiliation to the Chinatown International District? Bạn liên kết với khu phố Tàu Quốc Tế như thế nào?

T