LIBRARY DIRECTOR RECRUITMENT SURVEY

* 1. Những phẩm chất nào quý vị thấy quan trọng đối với một ứng viên thành công cho vị trí Giám đốc Thư viện với Thành phố San José?

* 2. Kinh nghiệm và thành tích gì người tân Giám đốc Thư viện cần có?

* 3. Theo quý vì thì những thách thức và cơ hội lớn nhất mà cơ quan đang đối diện trong 3 năm tới mà vị tân Giám đốc Thư viện sẽ cần giải quyết?

* 4. Quý vị sẵn sàng đóng góp như thế nào để đảm bảo cho sự thành công của vị tân Giám đốc Thư viện?

* 5. Còn điều gì quý vị muốn Thành phố biết khi tuyển chọn vị tân Giám đốc Thư viện mà chưa được đề cập trong những câu hỏi trên?

T