Screen Reader Mode Icon
Hawm txog cov neeg zej zog,

 

Measure P yuav pab Fresno them tej nqi kho cov chaw nyob ua si (parks), recreation, thiab tej kev taug ua si hauv lub zos no, tab sis yuav tau pib ntawm cheeb tsam neeg zej zog tim tsum heev tshaj ua ntej. Lub hom phiaj ntawm qhov kev ntsuam xyuas no yog kom paub npaj thiab xyuas Measure P cov nyiaj mus rau cov xyoo tom ntej no.  Measure P muab nyiaj pab rau cov hauj lwm raws li 5 nqi lus hauv qab no: (1) Tsim kho cov parks uas twb muaj lawm kom zoo tshaj ntxiv, (2)  Tsim cov parks tshiab, (3) Tsim kom muaj  txheej txheem ua si ub no rau cov hluas thiab cov laus, (4) Tsim kom muaj chaw kos duab thiab kab li kev cai, (5) Tsim kho tej kev taug, kev caij tsheb kauj vab, tej vaj tsev nyob hauv lub park, thiab San Joaquin River Parkway, thiab kho tej kev kom zoo nkauj. Cov lus nug ntawm no yog ib qho yuav ua rau kom peb paub tias yuav ua li cas es peb cov parks thiab tej chaw nyob ua si ntawd thiaj yuav zoo tshaj ntxiv lawm yav tom ntej.

 

Koj qhov kev koom tes thiab cov lus qhia yog ib qho tseem ceeb heev nyob rau qhov kev ua zaum no. Koj cov lus teb ncaj qha rau kab lus nug yog ib qho zoo, txawm koj sau li cas los yuav tsis qhia tias koj yog leej twg. Ua tsaug qhov koj muab kev koom tes.

Question Title

* 1. Thov qhia 3 lub chaw ua si (parks) uas koj ib txwm nyiam mus ncig ua si nyob hauv City of Fresno no.

Question Title

* 2. Ib xyoos koj mus ua si tim parks tsawg heev?

Question Title

* 3.  yam ntawm cov parks uas nyob hauv Fresno no es koj xav tias yuav tsim nyog tham txog yog dab tsi?

Question Title

* 4. Cov kev ua si (recreation) dab tsi/hom tsev twg yog qhov tim tsum heev tshaj rau hauv lub parks? Xaiv 5 qho tseem ceeb tshaj plaws.

Question Title

* 5. Qhov txheej txheem dab tsi yog qhov tim tsum heev tshaj rau ntawm peb cov parks? Xaiv koj 5 qho tim tsum heev tshaj.

Question Title

* 6. 3 lub parks uas koj xav tias tsim nyog yuav tau kho kom zoo tshaj no, sau cov npe rau hauv qab no:

Question Title

* 7. Koj puas xav tias lub parks yeej zoo lawm thiab yeej ntsuab txaus mus rau tej    kev taug/tej kev caij tsheb kauj vab/kev mus rau tom koj tsev?        

Question Title

* 8.  Puas muaj ib qhov chaw twg hauv zos uas koj xav tias tsis tau kev pab zoo los    ntawm cov parks? Sau txoj kev loj lub npe seb yog thaj tsam twg.               

Question Title

* 9. Thaum koj mus tsham ua si ntawm cov parks hauv lub nroog Fresno no, koj mus li cas thiaj txog tom park?

Question Title

* 10. Koj xav tias yuav kho cov kev taug ua si (trails) hauv Fresno no kom zoo li cas? (xaiv cov nqe lus hauv qab no tsawg lo los tau):

Question Title

* 11. Puas muaj ib thaj tsam twg uas yuav tau ua ib kab rau tsheb kauj vab khiav xwb? Qhia txoj kev loj ntawm qhov pib mus rau qhov xaus seb puas yuav ua tau ib kab rau tsheb kauj vab khiav xwb.

Question Title

* 12. Yog tias yuav ua ib txoj kev taug tshiab, koj xav tias yuav ua rau qhov twg? Piav li koj qhov peev xwm.

Question Title

* 13. Koj puas tau mus dua tom tus dej San Joaquin River?

Question Title

* 14. Koj puas pom tias yuav kho li cas kom zoo rau pej xeem mus tom San Joaquin River? (Khij rau cov koj pom tias yog)

Question Title

* 15. Koj lub tsev tus zip code yog li cas?

Question Title

* 16. Nej puas tsawg leej nyob hauv koj lub tsev?

Question Title

* 17. Koj lub tsev puas muaj ib tug twg xiam hoob khab?

Question Title

* 18. Koj muaj hnub nyoog li cas?

Question Title

* 19. Koj yog haiv neeg nqaij tawv li cas?

Question Title

* 20. Koj yog poj niam los txiv neej?         

Question Title

* 21. Qhov koj paub txog lub nroog Fresno no tej kev tham txog cov parks yog los ntawm dab tsi ?

Question Title

* 22. Thov sau koj tus e-mail rau hauv qab no yog koj nyiam thiab txaus siab xav paub txog tej kev sib tham txog parks thiab kev tawm tswv yim ntsuam xyuas?

Ua Tsaug Rau Koj Qhov Kev Koom Tes! 
0 of 22 answered
 

T