Lynn Superintendent Survey - Haitian Creole

1.    Mèsi poutèt ou konekte nan ankèt sa a epi ou bay Rechèch Sipèentandan Lynn nan fidbak.  Tanpri mete mak tcheke a sou kategori ki anba la a ki pi sanble avèk ou.

Question Title

* 1. 1.    Mèsi poutèt ou konekte nan ankèt sa a epi ou bay Rechèch Sipèentandan Lynn nan fidbak.  Tanpri mete mak tcheke a sou kategori ki anba la a ki pi sanble avèk ou.

    Ki fòs (youn oswa plizyè fòs) Lynn ak Lynn Public Schools ke pwochen sipèentandan an ta dwe apresye, respekte, ak prezève (konsève)?

Question Title

* 2.     Ki fòs (youn oswa plizyè fòs) Lynn ak Lynn Public Schools ke pwochen sipèentandan an ta dwe apresye, respekte, ak prezève (konsève)?

   Kisa ou wè kòm domèn pou kwasans (grandisman), devlòpman, amelyorasyon oswa chanjman andedan Lynn Public Schools?

Question Title

* 3.    Kisa ou wè kòm domèn pou kwasans (grandisman), devlòpman, amelyorasyon oswa chanjman andedan Lynn Public Schools?

Ki karakteristik pèsonèl ak pwofesyonèl ou ta pi apresye nan pwochen sipèentandan w lan, lè ou baze w sou pwòp eksperyans ou avèk bon lidè ak manadjè òganizasyon oswa konesans ou gen de yo?

Question Title

* 4. Ki karakteristik pèsonèl ak pwofesyonèl ou ta pi apresye nan pwochen sipèentandan w lan, lè ou baze w sou pwòp eksperyans ou avèk bon lidè ak manadjè òganizasyon oswa konesans ou gen de yo?

  Ki lòt enfòmasyon ou ta renmen bay komite rechèch sipèentandan an ak komite lekòl la?

Question Title

* 5.   Ki lòt enfòmasyon ou ta renmen bay komite rechèch sipèentandan an ak komite lekòl la?

     Ki kesyon ou ta renmen pwopoze kandida yo?  Y ap pataje enfòmasyon sa a avèk komite rechèch la ak komite lekòl la.

Question Title

* 6.      Ki kesyon ou ta renmen pwopoze kandida yo?  Y ap pataje enfòmasyon sa a avèk komite rechèch la ak komite lekòl la.

T