Lynn Superintendent Survey - Haitian Creole

Question Title

* 1. 1.    Mèsi poutèt ou konekte nan ankèt sa a epi ou bay Rechèch Sipèentandan Lynn nan fidbak.  Tanpri mete mak tcheke a sou kategori ki anba la a ki pi sanble avèk ou.

Question Title

* 2.     Ki fòs (youn oswa plizyè fòs) Lynn ak Lynn Public Schools ke pwochen sipèentandan an ta dwe apresye, respekte, ak prezève (konsève)?

Question Title

* 3.    Kisa ou wè kòm domèn pou kwasans (grandisman), devlòpman, amelyorasyon oswa chanjman andedan Lynn Public Schools?

Question Title

* 4. Ki karakteristik pèsonèl ak pwofesyonèl ou ta pi apresye nan pwochen sipèentandan w lan, lè ou baze w sou pwòp eksperyans ou avèk bon lidè ak manadjè òganizasyon oswa konesans ou gen de yo?

Question Title

* 5.   Ki lòt enfòmasyon ou ta renmen bay komite rechèch sipèentandan an ak komite lekòl la?

Question Title

* 6.      Ki kesyon ou ta renmen pwopoze kandida yo?  Y ap pataje enfòmasyon sa a avèk komite rechèch la ak komite lekòl la.

T