Úvod a inštrukcie

Dôležité upozornenie: Na konci každej strany prieskumu sa nachádza tlačítko pokračovať, po stlačení ktorého sa Vám automaticky uloží to, čo ste do prieskumu vpísali. To znamená, že prieskum môžete prerušiť v hociktorej fáze po stlačení tlačítka Pokračovať s tým, že musíte minimálne ukončiť tú stranu, ktorú už máte rozpracovanú. Čiže ak po ukončení už rozpracovanej strany stlačíte tlačítko "pokračovať", môžete prieskum prerušiť a keď sa do prieskumu vrátite späť, môžete pokračovať presne tam, kde ste prestali.
Nadácia FREE bola založená s cieľom uľahčiť výskum "tkz. kontaktných skúseností alebo kontaktov s mimoľudskými mimozemskými inteligentnými bytosťami" (ET kontakt) spojených s UFO a iných paranormálnych aktivít postavených na pevných vedeckých základoch. Aj napriek tomu, že používame termín ET, tento termín sa spája s viacerými vzájomne súvisiacimi témami, ktoré zahrňujú údajné stretnutia s mimozemskými civilizáciami, kontakty s inteligentnými bytosťami iného ako ľudského pôvodu pochádzajúcich z paralelných svetov alebo iných dimenzií, ako aj súvisiace prejavy, ktoré ako sa zdá narušujú známe fyzikálne zákony- skrátka akýkoľvek typ kontaktu s mimozemskou inteligenciou, ktorá nejakým spôsobom súvisí s pozorovaním UFO, a to buď pred alebo po samotnom zážitku a skúsenosti (s mimozemskými civilizáciámi). Výskumný výbor FREE pozostáva z vyváženého interdisciplinárneho členstva, ktoré zahŕňa vedcov akademikov, profesionálov z odboru psychológie, investigatívnych novinárov, a skúsených ľudí, ktorí majú za sebou zážitky s UFO.  Všetky osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli v rámci nášho formulára sú dôverné a nikto okrem členov nášho výskumného výboru nebude mať prístup k Vašim osobným údajom, ak sa ich v rámci formulára rozhodnete poskytnúť. Môžete sa však rovnako rozhodnúť zostať úplne v anonymite, respektíve poskytnúť pseudonym (fiktívne meno), ak sa tak rozhodnete. Vyplnené dotazníky budú sčítané a uzamknuté na bezpečnom mieste.
Podmienka: akceptujú sa len vedomé explicitné spomieky: Odpovede na tieto otázky musia byť poskytnuté na základe vedomých explicitných spomienok, teda nie za použitia hypnotickej regresie, lucidného snenia, channelingu, využitia rôznych meditačných techník, alebo iných foriem spomienok, okrem vedomých explicitných podmienok, ktoré predstavujú informácie a zážitky získané na základe vlastnej vôle a intencie. (V dotazníku) nebudeme spracovávať skúsenosti získané prostredníctvom hypnotickej regresie, lucidných snov, meditácie, alebo iné spomienky s výnimkou vedomých explicitných spomienok, ktoré sú spomienkami na predošlé skúsenosti a informácie vyvolané vlastnou vôľou, zámerom a intenciou. Za normálnych okolností používajú ľudia explicitnú pamäť v rámci dňa, či už napríklad na vybavenie si nejakého stretnutia, alebo pri opise nejakej udalosti, ktorá sa odohrala pred pár rokmi. Explicitná pamäť zahŕňa vedomú, nie podvedomú, alebo pozmenenú formu pamäti.
(Niektoré z otázok nemôžu byť vynechané a vyžadujú odpoveď, nakoľko bez nich sa nedá pokračovať v dotazníku. Takéto otázky sú označené hviezdičkou (*).    

T