PAKAUNA

Naimbag nga aldaw!

Ti Development Academy of the Philippines ket mangi-imimplementar ti Gender and Development (GAD) Profiling Project para iti Sektor ti Land Transport kadwa na ti Department of Transportation (DOTr) ken dagiti daduma pay nga ahensiya ti gobyerno. Gandat daytoy a proyekto nga ma-ammoan nu dagiti prog-programa nu saan ket proy-proyekto dagitoy nga ahensiya ket matulungan na daytoy a sektor nga agbalin a tay makuna a "gender sensitive and responsive".

Dagitoy ti gandataen iti daytoy a proyekto :
1. Makaaramid ti profile dagiti kliyente iti DOTr babaen ti LTO, LTFRB ken MRT nga pakakitaan ti nadumaduma a klase titransportasyon, dagiti kasapulan ken dagiti masirip a problema;
2. Makita nu kasatnu kalawa ti panakausar ken pangaramat dagiti istraktura ti transportasyon ken dagiti serbiyo na;
3. Maammoan dagiti problema dagiti kababaian/isyu maipanggep ti "gender" gapu ti panagusar ti imprastraktura ti land transportation ken dagiti serbisyo na (MRT ken dagiti bus);
4. Maammiris nu ti agdama nga sistema ti MRT ken dagiti Bus ket makatulong met laeng para iti makunkuna a karbenga dagiti kababaian/"gender equality" ; ken,
5. Makaipresentar ti rekomendasyon tapnu magun-od tay makuna a "gender equality" ijay sektor ti Transportasyon para ti Daga.

Iti daytoy nga tema, dawaten mi kuma ti partisipasyon mo iti daytoy a surbey babaen ti panagsungbat ti "online questionnaire". mabalin nga palpasen daytoy ti sapar ti 30 nga minutos. Awan ti beddeng na ti kinabayag ken awan ti kusto ken saan a kusto nga sungbat. Pakisungbatan dagiti damag ti pud-pudno a marikrikna ken kapanunotan yo. Saan kay a madanagan ta amin a sungbat yo ket awan sabali a maka-ammo ta kumpidensiyal daytoy.

Nu ada pay kayat yo  a damagen, mabalin mo nga tawagan dagiti numero ti telepono nga ada dita baba.

Agyaman kami la unay.


Gender Profiling Project Team
Development Academy of the Philippines
San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City
Tel. no.: (02) 631-2131 or 631-2169
Email address: dotr.gendersurvey2017@gmail.com

T