Question Title

* 1. До колко сте съгласни с твърденията:

  Напълно съгласен Съгласен Несъгласен Напълно несъгласен Не зная Неприложимо
В училище има спокойна атмосфера
Училището осигурява безопасна среда за детето ми
Чувстам се добре дошъл, когато дойда в училище
Намирам за лесно да комуникирам с училището въпросите и притесненията за моето дете
Училището очаква детето ми да учи усилено и да постига най-доброто, на което е способно
Училищният екип и учениците се уважават и си вярват един на друг
Училището е добре ръководено и управлявано
Родителите биват окуражавани да вземат активно участие в училищния живот
Родителските срещи ме информират добре за това как се справя моето дете
Моето дете отбелязва напредък в това училище
Учениците са подпомагани и подкрепяни, когато това е необходимо, за да покажат най-доброто от себе си
Моето дете получава подходящ обем домашни работи
Училището осигурява интересен избор от клубове и дейности след часовете
Моето дете харесва училището
С моето дете се отнасят справедливо в училище
Детето ми е щастливо по време на игра в междучасията
Моето дете не е обект на училищен тормоз или изключване от своите връстници
Отношението в училището е добро
Училището е добре познато на местната общност
Сътрудничеството е добре развито

T