Question Title

* 1. รหัสผู้รับทุน
- ผู้รับทุน AISA Scholarship รหัสผู้รับทุนขึ้นต้นด้วย  AS-XXXX
- ผู้รับทุน AISA - the Expansion Track รหัสผู้รับทุนขึ้นต้นด้วย  AE-XXXX

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนที่ www.set.or.th/aisascholarship

Question Title

* 2. ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์รับ Certificate of Completion โดยข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรม e-Learning และทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ผ่านครบทั้ง 9 วิชา ตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว

Question Title

* 3. ชื่อ ภาษาไทย (ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลทีนำไประบุใน Certificate of Competition จึงขอให้ท่านโปรดระบุข้อมูลและโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง)

Question Title

* 4. นามสกุล (ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลทีนำไประบุ Certificate of Competition จึงขอให้ท่านโปรดระบุข้อมูลและโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง)

Question Title

* 5. ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ หลังจากนี้

ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน

หากเป็นไปตามเงื่อนไข ทางโครงการฯ จะดำเนินการดังนี้

- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 1-15 ท่านจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 25 ของเดือนที่แจ้ง

- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 16-31 ท่านจะได้รับการตอบกลับผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

T