Ερωτηματολόγιο- Κινητές μονάδες συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων

1.Στοιχεία Ερωτώμενου
2.Ηλικία
3.Επαρχία
4.Kατά την άποψη σας είναι χρήσιμη η επίσκεψη της κινητής μονάδας στον Δήμο/ Κοινότητα σας;
5.Θεωρείτε ότι ο χρόνος παραμονής της κινητής μονάδας στον Δήμο/ Κοινότητα σας είναι αρκετός;
6.Θεωρείτε ότι η επίσκεψη της κινητής μονάδας στον Δήμο/ Κοινότητα σας πρέπει να επαναληφθεί;
7.Ποια/ες κατηγορία/ες επικίνδυνων αποβλήτων μεταφέρατε στην κινητή μονάδα;
8.Πώς ενημερωθήκατε για την επίσκεψη της κινητής μονάδας στον Δήμο/ Κοινότητα σας;
9.Παρακαλώ σημειώστε τις εισηγήσεις ή/και τα παράπονα σας.