บทนำ

กลุ่มการเรียนรู้ผู้นำเอเชีย(ALLC) เกิดขึ้นเพื่อนำความก้าวหน้าและการเพิ่มพูนผู้นำของชุมชนซึ่งจะเป็นผู้ที่ขยายอาณาจักรของพระเจ้าในเอเชียและที่อื่นๆซึ่งไกลออกไป

การสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยชี้แนะและวิเคราะห์ในส่วนของคุณ (ผู้ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรในปัจจุบันและผู้นำในอนาคต)ซึ่งมีความสนใจเป็นพิเศษที่จะพัฒนาการเป็นผู้นำของคุณ ข้อแนะนำของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความคิดริเริ่มพัฒนาผู้นำ ซึ่งจะมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้พันธกิจประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
__________________________________________________________________

Question Title

* 1. ลองพิจารณาถึงความท้าทายในการเป็นผู้นำของคุณในเวลาที่ผ่านมาและความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้กรุณาใส่ตัว ✓ ในทักษะไหนก็ได้จากรายการข้างล่างที่เป็นความต้องการมากที่สุดของคุณ เพื่อการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำ คุณอาจเลือกหลายข้อหรือเลือก 2-3 ข้อ ที่คุณชอบ

  สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุด
ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการสื่อสาร
การจัดการข้อขัดแย้ง
ความยืดหยุ่นต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง(ข้ามวัฒนธรรม)
ความรู้สึกไวต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง(ข้ามวัฒนธรรม)
กระบวนการตัดสินใจ
การกำหนดบทบาท
การกระจายงาน
การแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์และการสร้างความไว้วางใจ
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาผู้อื่น
การพัฒนานิมิตและเป้าหมาย
ผู้นำที่เห็นความสำคัญของศีลธรรมจริยธรรม
การจัดการทางการเงิน
การติดตาม
การมีโลกทัศน์ตามแบบพระคัมภีร์
การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า
ความถ่อมใจ
การนำคนขณะมีการเปลี่ยนแปลง
นำด้วยความกล้าหาญ
การฟัง
การจัดการความหลากหลาย
พันธกิจการระดมทุน
การสร้างแรงจูงใจและการระดมคน
การเจรจาต่อรอง
การจัดการและการวางแผนการทำงาน
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน
มุมมอง (ขยายมุมมองของคุณให้กว้าง)
การฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณ
ทักษะการนำเสนอ
การแก้ปัญหา
กระบวนการ การจัดการ(การพัฒนาและการนำกระบวนการจัดการมาใช้)
การจัดเตรียมผู้ให้การอภิบาล
การสัมภาษณ์และการประกาศรับเจ้าหน้าที่
พัฒนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีแนวคิดแบบผู้รับใช้
การตั้งเป้าหมายและการประเมินผล
การจัดลำดับความสำคัญ
การนำฝ่ายวิญญาณ
ความคิดเชิงยุทธวิธี
ทีมผู้นำ(ทำงานในฐานะทีมผู้นำ)
ความรู้ทางเทคนิคหรือการทำงาน (โดยเฉพาะพันธกิจคุณ)
การจัดการเวลา
ความเข้าใจผู้อื่น
เข้าใจในตัวคุณเอง(ภาระใจ,เป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ,บุคลิกภาพ, ของประทานและอื่น ๆ)
ความสมดุลย์เรื่องงานและชีวิต
การสื่อสารโดยการเขียน

T