Question Title

* 1. Ki mòd transpòtasyon ou plis itilize pou deplase nan Konte Miami-Dade?

Question Title

* 2. Ki mòd transpò, ou panse, ki merite pi gwo nivo envestisman pou devlòpman ak ekspansyon alavni nan Konte Miami-Dade?  

Question Title

* 3. Resous disponib yo limite pou amelyorasyon systèm transpò nan Konte Miami-Dade. Mwen panse sous finansman adisyonèl nesesè pou ekspansyon ak operasyon sistèm transpoò nou an. 

Question Title

* 4. Mwen anfavè resous lokal ki konsakre pou sipòte ogmantasyon sèvis tranzit yo.

Question Title

* 5. Si ou anfavè resous ki konsakre lokalman, ki metòd ou ta renmen wè: 

Question Title

* 6. Ki teknoloji alavni ou panse ki va pi itl pou ede fè transpò nou an pi efikas?

Question Title

* 7. Rezo konpi transpò – Sèvis sou Demand Èske ou pataje transpò, oubyen ou ta dakò pou pataje transpò nan oto lòt moun, kòm yon mwayen pou redui sikilasyon?

Question Title

* 8. Kisa oi panse ki se pwojè transpò ki pi wnpòtan?  

T