Screen Reader Mode Icon
Isang pagkakataong mamuno nang may kompensasyon.
Nangangalap ng kasapi ang King County Metro para sa Lynnwood Link Connections Mobility Board. Ang Lynnwood Link Connections ay isang pinagtutulungang proseso ng pagpapabuti sa pagkakakonekta ng transit sa buong Hilagang-kanlurang King County at Timog-kanlurang Snohomish County kasabay ng pagpapalawak sa serbisyo ng Link light rail hanggang sa 2024. Hinihikayat ang mga miyembro ng komunidad na nakatira, nagtatrabaho, at bumibiyahe sa loob ng Hilagang-kanlurang King County, Timog-kanlurang Snohomish County, at mga katabing komunidad na mag-apply at magpayo sa Metro tungkol sa aming mga plano sa serbisyo ng bus at sa aming proseso ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at mga rekomendasyon sa: 
  • Pagkonekta sa mga gumagamit ng transit sa 5 bagong istasyon ng Link light rail sa pagitan ng Hilagang Seattle at kabayanan ng Lynnwood 
  • Pagbawas sa pagdoble ng serbisyo ng bus sa Link light rail  
  • Pagpapabuti ng mga opsiyon sa mobilidad, lalo na para sa mga grupo na batay sa kasaysayan ay hindi sapat na napagsisilbihan 
  • Pantay-pantay na pagbibigay ng kaalaman, pagkakataong sumali, at kakayahan sa mga kasalukuyan at potensyal na kostumer kaugnay ng proseso ng pagpaplano 
  • Pakikipagtulungan para sa iba pang pagbabago sa serbisyo sa buong county na kaugnay ng pagbangon mula sa COVID-19 
Layunin ng Metro na magtaguyod ng Mobility Board na pantay-pantay na kakatawan sa mga grupo ng mga tao na batay sa kasaysayan ay hindi naisasali sa pagpapasya kaugnay ng transit at hindi balanseng naaapektuhan ng mga pasyang ito. Kasama sa mga grupo ng mga tao na ito ang mga may lahing Itim, Katutubo, at mga taong may kulay; mga taong may mga kapansanang pisikal at/o may kinalaman sa pagkatuto; mga taong may mababa o walang kinikita; mga imigrante at/o refugee; at mga komunidad na may iba-ibang wika. Nangangalap din kami ng kakatawan para sa mga nakakatanda, mag-aaral at kabataan, at mga taong itinuturing ang kanilang sarili bilang Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual plus (LGBTQIA+, Lesbiyana, Bakla, Nagkakagusto sa Parehong Babae at Lalaki, Nagpalit ng Kasarian, Naiiba, Walang Kinabibilangan, Hindi Seksuwal na Naaakit, atbp.) na kasali sa mga nabanggit na grupo.
  
Tinatanggap ang mga aplikasyon para sa Mobility Board hanggang Marso 31, 2022.

Ang lahat ng aplikanteng magbibigay ng wastong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay aabisuhan tungkol sa naging pasya sa pagpili sa unang bahagi ng Abril. Magaganap ang mga unang pagpupulong sa huling bahagi ng Abril at/o unang bahagi ng Mayo 2022, at tutukuyin ang eksaktong petsa batay sa kung kailan makakadalo ang mga miyembro ng lupon.
  
Aabutin nang humigit-kumulang 15 minuto ang pagsagot sa aplikasyong ito. Kung mayroon kang anumang tanong o gusto mong matanggap sa email o koreo ang aplikasyong ito, mangyaring makipag-ugnayan kay Metro sa haveasay@kingcounty.gov o (206) 263-1939.
0 ng 15 ang nasagot
 

T