1. Преследване и наказание

Политики са курсовете, организацията и принципите на действие, възприети на национално и/или общинско ниво, зададени експлицитно от правителството, институциите и други действащи лица. Те включват нормативната рамка, но не се ограничават само със законовата рамка.

Практики са начините на работа, включително на ежедневно ниво.

НОП: насилие, основано на пола.

ДН: домашно насилие.

"Обрязване на женските полови органи" е практика на осакатяване на женските гениталии в някои култури, често още в детска възраст.

"Небинарни хора" са хора, които не определят пола си в термините на "мъж" или "жена".

Question Title

* 1. В каква степен мерките за преследване и наказание са адекватни и навременни в следните сфери?

  Неадекватни Не мога да преценя Адекватни
НОП като цяло
ДН
трафик на хора
трафик и сексуална злупотреба с деца
убийства на жени и момичета заради пола им (фемицид)
ранни бракове
обрязване на женските полови органи
насилие над интерсекс хора
насилие над транссексуални хора
насилие над небинарни хора
сексуално насилие
насилие онлайн и/или включващо нови информационни технологии

Question Title

* 2. Имате ли данни, че производствата достигат резултати в обозрим период от време в следните сфери?

Question Title

* 3. Има ли данни, че производствата са с висок приоритет в съдебната система в следните сфери?

Question Title

* 4. Бихте ли описали мерките за преследване като:

Question Title

* 5. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 6. Според Вас, в кои сфери присъдените обезщетения са адекватни?

Question Title

* 7. Според Вас, в кои сфери присъдените компенсации са адекватни?

Question Title

* 8. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 9. Бихте ли описали компенсациите като:

Question Title

* 10. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 11. Бихте ли описали мерките по преследване, наказание, обезщетение и компенсация по отношение на жертвите от маргинализирани групи като:

Question Title

* 12. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 13. Бихте ли описали мерките за достъп до правосъдие на маргинализирани групи като:

Question Title

* 14. Какви пропуски откривате?

Question Title

* 15. Според Вас, кои маргинализирани групи срещат по-големи трудности от обичайното в достъпа до правосъдие в сферата на ДН и НОП?

T