1. PEST анализ на практиките по превенция на НОП и ДН.

Превенция е всяка стратегия, насочена към предотвратяване на даден феномен.

ДН - домашно насилие
НОП - насилие, основано на пола.

PEST - политически, икономически, социален и технологичен анализ. SWOT - силни, слаби страни, възможности и рискове в средата.

"Обрязването на женските полови органи" е практика в някои култури за осакатяване на женските полови органи, често в ранна възраст.

"Небинарни хора" са хора, които не определят пола си в термините на "мъж" или "жена".

Question Title

* 1. Прилагат ли се от Вашата организация практики по превенция на следните видове ДН и НОП независимо как оценявате качеството и ефективността им?

Question Title

* 2. Кои от тези практики по превенция, прилагани от Вашата организация считате, че са добре разработени:

Question Title

* 3. Според Вас, практики по превенция в кои области са добре разработени и от други организации?

Question Title

* 4. Какви допълнителни практики по превенция на ДН и НОП според Вас е необходимо да се разработят?

Question Title

* 5. Какви са според Вас са трудностите и празнините в прилагането на практики по превенция на ДН и НОП в тези сфери?


Question Title

* 6. Към момента, кои от тези политически фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 7. Към момента, кои от тези политически фактори играят отрицателна роля за практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 8. Към момента, кои от тези икономически фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 9. Към момента, кои от тези икономически фактори играят отрицателна роля за качеството  на практиките по подкрепа и закрила на жертвите  на  НОП?

Question Title

* 10. Към момента, кои от тези социални фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 11. Към момента, кои от тези социални фактори играят отрицателна роля за качеството  на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 12. Към момента, кои от тези технологически фактори играят положителна роля за качеството  на качеството  на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 13. Към момента, кои от тези технологически фактори играят отрицателна роля за качеството на практиките по превенция на НОП?

Question Title

* 14. Според Вас, към момента, какви са силните страни на съществуващите практики по превенция на НОП?

Question Title

* 15. Според Вас, към момента, какви са слабите страни на съществуващите практики по превенция на НОП?

Question Title

* 16. Според Вас, към момента, какви са възможностите, предоставяни от средата за разработване и прилагане на практики по превенция на НОП?

Question Title

* 17. Според Вас, към момента, какви са рисковете в средата за разработване и прилагане на практики по превенция на НОП?

Question Title

* 18. Практиките по превенция на домашно насилие:

Question Title

* 19. Към момента, кои от тези политически фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 20. Към момента, кои от тези политически фактори играят отрицателна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 21. Към момента, кои от тези икономически фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 22. Към момента, кои от тези икономически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на ДН?

Question Title

* 23. Към момента, кои от тези социални фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 24. Към момента, кои от тези социални фактори играят отрицателна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 25. Към момента, кои от тези технологически фактори играят положителна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 26. Към момента, кои от тези технологически фактори играят отрицателна роля за качеството  на практиките по превенция на ДН?

Question Title

* 27. Според Вас, към момента, какви са силните страни на съществуващите практики по превенция на ДН

Question Title

* 28. Според Вас, към момента, какви са слабите страни на на съществуващите практики по превенция на ДН?

Question Title

* 29. Според Вас, към момента, какви са възможностите, предоставяни от средата за разработване и прилагане на практики по превенция на ДН?

Question Title

* 30. Според Вас, към момента, какви са рисковете, предоставяни от средата за разработване и прилагане на практики по превенция на ДН?

T