Screen Reader Mode Icon

Основни податоци за анкетираниот

Почитувани наши граѓани, Општина Куманово започна со подготовка на стратешки плански документ од областа на животната средина, Локален Еколошки Акционен  План за животна средина (ЛЕАП) за Општина Куманово (2021 - 2027 година) во кој ќе ги идентификуваме сегашните притисоци врз животната средина и ќе понудиме решенија за нивно надминување.

Вашето мислење во однос на тоа како Вие ги чувствувате еколошките проблеми, што Вие цените дека е еколошка вредност на нашата општина е од особена важност при подготовка на овој документ.

Ве молиме искрено да го пополните анкетниот лист и со тоа активно учевствувате во креирање на одржлива заедница.

Question Title

* 1. Пол:

Question Title

* 2. Статус:

Question Title

* 3. Месна/Урбана заедница:

Question Title

* 4. Возрасна група:

Question Title

* 5. Образование:

0 of 29 answered
 

T