Elk Grove Unified School District tabtom nrhiav tswvyim pab los ntawm cov niamtxiv/ tus saibxyuas uas muaj tub ntxhais kawm nyob rau hauv EGUSD ntsig txog kev siv nyiaj nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv (LCFF: local control funding formula) rau cov kev kawm nyob ntawm lub tsev kawm ntawv. Daim ntawv sojntsuam no, uas yog ib feem ntawm California’s Local Control Accountability Plan (LCAP) txuas mus rau EGUSD’s plaub lub homphiaj no: 1.) Muaj Cov Ntaub Ntawv Kawm Zoo Heev & Nrog Rau Kev Qhia Ntawv Uas Zoo Heev; 2.) Kev Sojntsuam, Tej Kev Qhia Data, & Tej Yuav Ua ; 3.) Kev Noj Qab Haus Huv; thiab 4.) Tsevneeg & Lub Zej Zos Kev Sis Koomtes.

Ua tsaug rau koj txojkev koomtes pab ua daim ntawv sojntsuam uas tseem ceeb no. 

Koj cov tswvyim yuav pab tau EGUSD kom paub muab tej nyiaj siv mus rau tej uas yuav tsum tau ua uantej thaum txiav txim siab rau kev siv nyiaj

Nyob rau cov lus nug nram qab no, thov mus sau seb ib qhov item nws tseemceeb npaum licas rau kev ncav kom cuag district's 4 lub homphiaj

Question Title

* 2. Yuav kom kuv tus menyuam tau txais kev kawm uas zoo tshaj thiab kom vammeej rau kev kawm ntawv, kuv yuav tsum tau:

  Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws Tseem ceeb heev Tseem ceeb Tsi tseem ceeb
Qhia ntawv thiab siv cov phau ntawv qhia raws li lub xeev cov qauv kawm ntawv
Qhia ntawv thiab siv cov phau ntawv uas qhia txog kuv tej keebkwm thiab kuv haivneeg 
Kuv tus menyuam yuav tsum kawm tau rau txhua hoob kawm uas nws xaiv
Cov hoob kawm uas nyuaj thiab yeej tseem xav kawm
Muaj kev kawm Technology hauv hoob
Digital cov phau ntawv
Muaj cov xibfwb zoo
Librarie qhib rau txhua tus tub ntxhais tomqab lawb ntawv

Question Title

* 3. Puas muaj lwm yam yuav tau ua uantej uas lub district yuav tsum tau los   saib txog sub thiaj yuav muaj kev kawm ntawv zoo?

Question Title

* 4. Yuav kom kuv paub hais tias kuv tus menyuam kawm tau ntawv zoo licas hauv tsev kawm ntawv , kuv yuav tsum tau:

  Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws Tseem ceeb heev Tseem ceeb Tsi tseem ceeb
Kom muaj cov ntawv tshab xo txog kev kawm ntawv (report cards) zoo dua qub
Muaj kev pab tawm tswvyim kom raws sijhawm los ntawm cov xibfwb
Mus saib tau cov kev xeem ntawv saib dua qub

Question Title

* 5. Puas muaj lwm yam uas lub district yuav tsum tau los saib txog uantej ntsig txog kev uas qhia kom koj paub txog koj tus menyuam kev kawm ntawv?

Question Title

* 6. 4.     Yuav kom kuv tus menyuam muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab txuas tau nrog rau lub tsev kawm ntawv, kuv yuav tsum tau:

  Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws Tseem ceeb heev Tseem ceeb Tsi tseem ceeb
Cov tibneeg saib kev rauj nres ntawm lub tsev kawm ntawv
Lub tsev kawm ntawv uas muaj kev thaj yeeb nyab xeeb
Muaj cov kev kawm ua kislas
Cov kev kawm rau Visual and performing arts xws li (ntaus tim tej tim suab, ua yeeb yam, seev cev, etc.)
Extra-curricular programs, events thiab tej koomhaum
Counselors yog cov yuav pab tawm tswvyim thiab muab kev txhawb rau tus tub ntxhais
Counselors pab coj rau kev npaj yuav mus kawm college thiab ua haujlwm
Cov tsev kawm ntawv yuav tsum tu kom huv, kho tej uas yuav tsum tau kho , lub tsev kawm ntawv los kom zoo tsimnyog rau kev tos txais sawvdaws
Kev thauj mus los kom cov tub ntxhais mus txog rau pem tsev kawm ntawv

Question Title

* 7. Puas muaj lwm yam uas lub district yuav tsum tau los saib txog uantej kom koj tus menyuam muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab txuas tau nrog rau lub tsev kawm ntawv?

Question Title

* 8. Yuav kom kuv txhawb tau kuv tus menyuam kev kawm ntawv kom zoo tshaj, Kuv yuav tsum tau:

  Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws Tseem ceeb heev Tseem ceeb Tsi tseem ceeb
Muaj sijhawm los mus pab lub tsev kawm ntawv
Kev qhia txog kev koomtes rau tej yam activites uas muaj nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv
Muaj kev sis txuas lus ua ntu zus los ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov xibfwb (i.e. hu xovtooj, sau emails, ntawv xovxwm, lossis kev sis raug zoo los ntawm kev uas mus saib nyob pem tsev)
Tswvyim/thiab kev pab kom paub txhawb rau kev kawm ntawv nyob pem tsev

Question Title

* 9. Puas muaj lwm yam uas lub district yuav tsum tau los saib txog uantej ntsig txog tsevneeg thiab lub zej zos kev sis koomtes?

T