នាយកដ្ឋានសួនឧទ្យាន, លំហែកំសាន្ត និងសមុទ្រ សូមអញ្ជើញអ្នក អោយចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិដ៍ខ្លីខាងក្រោមនេះ:

Question Title

* 1. តើសួនឧទ្យាន ឬឆ្នេរឡងប៊ីឆណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ហើយអ្វីដែលធ្វើអោយវាកាន់តែពិសេស? សរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Question Title

* 2. នៅពេលអនាគត, តើអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ស្រម៉ៃគិតអំពីការប្រើប្រាស់សួនឧទ្យាន និងឆ្នេរ យ៉ាងដូចម្តេច, ដោយគិតទៅលើជំងឺ COVID-19 និងគំលាតសង្គម? សរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Question Title

* 3. តើនាយកដ្ឋានសួនឧទ្យាន, លំហែកំសាន្ត & សមុទ្រឡងប៊ីឆ គួរតែផ្តោតលើអ្វី? ចំណាត់ថ្នាក់ពី 1 ដល់ 3 (1 = អាទិភាពខ្ពស់បំផុត, 3 = អាទិភាពទាបបំផុត)

Question Title

* 4. តើបុគ្គលិកសួនឧទ្យាន អាចមានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងដូចម្តេច ជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើ? សរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Question Title

* 5. យើងបានឭថា កម្មវិធីសម្រាប់កុមារ និងក្មេងជំទង់មានប្រជាប្រិយភាព, ហើយយើងមានចំងល់ថា តើអ្នកមានគំនិតអ្វីខ្លះ ដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សពេញវ័យ និងមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតទេ? សរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Question Title

* 6. តើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីធ្វើអោយកន្លែងសួនឧទ្យាន និងឆ្នេរ និងកម្មវិធីនានារបស់យើង អោយបាន ងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់អ្នក ដើម្បីចេញចូល និងប្រើប្រាស់បានញឹកញាប់ច្រើនជាងមុន? សរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម:

Question Title

* 7. តើនាយកដ្ឋានសួនឧទ្យាន, លំហែកំសាន្ត & សមុទ្រ គួរផ្តល់អាទិភាពចំពោះតម្លៃដូចខាងក្រោម យ៉ាងដូចម្តេច? ចំណាត់ថ្នាក់ពី 1 ដល់ 5 (1 = អាទិភាពខ្ពស់បំផុត, 5 = អាទិភាពទាបបំផុត)

Question Title

* 8. តើនាយកដ្ឋានសួនឧទ្យាន, លំហែកំសាន្ត & សមុទ្រ គួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់គោលដៅ ដូចខាងក្រោមយ៉ាងដូចម្តេច? ចំណាត់ថ្នាក់ពី 1 ដល់ 5 (1 = អាទិភាពខ្ពស់បំផុត, 5 = អាទិភាពទាបបំផុត)

Question Title

* 9. ជាចុងក្រោយ, ប្រាប់យើងបន្តិចអំពីខ្លួនរបស់អ្នក:

Question Title

* 10. តើអ្នករស់កន្លែងណា នៅក្នុងក្រុងឡងប៊ីឆ? បំពេញរង្វង់នៅក្បែរ ចម្លើយរបស់អ្នក:

Question Title

* 11. តើអ្នកបានដឹងអំពីការស្ទង់មតិនេះ យ៉ាងដូចម្តេច?

សូមអរគុណ ចំពោះការចូលរួម!
0 of 11 answered
 

T