PANIMULA
Ang Lungsod ng Long Beach ay may taunang badyet natinatayang nasa $2.8 bilyon. Ang tanging bahagi ng badyet na ganap na napapagpasyahan ay ang General Fund, na bumubuo sa 20 porsiyento lamang ($554 milyon) ng kabuuang badyet. Ang Pangkalahatang Pondo ay nagbibigay nang karamihan sa napagkukunan para sa mga kritikal na serbisyo ng Lungsod, kabilang ang pagpapatrol ng pulisya, pagtugon sa sunog, mga parke at libangan, mga serbisyo ng library, at mga kalsada at bangketa.
Ang input ng publiko ay isang importante at pinahahalagahang bahagi ng proseso ng paghahanda ng badyet. Alinsunod nito, ang sumusunod na survey ay binuo upang tulungan kaming maunawaan kung ano ang pinaniniwalaan mong nararapat na mga prayoridad ng General Fund ng Lungsod. Ang survey na ito ay available rin online sawww.longbeach.gov.

MGA PANUTO
Ang mga serbisyong nakalista sa ibaba ay kumakatawan sa mga napondohan sa malaking bahagi ng Pangkalahatang Pondo, at hindi lubusang na-offset ng mga kabayaran o multa. Paki-rate ang mga sumusunod sa serbisyo kung paano pinabubuti ng mga ito ang Lungsod ng Long Beach para sa iyo.

Question Title

* Please check one box for each service.

  Talagang Mahalaga Medyo Mahalaga
Mahalaga
Talagang Hindi Masyadong Mahalaga Talagang Hindi Mahalaga Walang Opinyon
Pagbibigay ng libre o murang programa ng libangan para sa kabataan at mga teen
Pagpapanatili at pag-aayos ng mga pampublikong gusali (mga center na pang-komunidad at pang-senior, istasyon ng bumbero, mga aklatan, atbp.)
Pagbibigay ng mga espesyal na event at programa para sa mga pamilya
Pagpapanatili ng mababang bilang ng krimen
Paghahanda sa komunidad para sa mga emergency at sakuna
Pagbibigay ng mga programa para sa mga senior
Pagpapanatili ng mga parke
Pagpapatupad ng mga batas sa trapiko upang protektahan ang kaligtasan ng mga tumatawid, siklista, at nagmamaneho
Pagbibigay ng mga serbisyo ng proteksyon laban sa sunog
Pagpapanatiling maganda ang Lungsod at pag-aalis ng mga hindi magagandang bahid
Pagpaplano para sa hinaharap ng lungsod
Pagpapanatili at pagaayos ng mga kalsada (pag-aayos ng mga butas ng kalsada, atbp.)
Paggawa ng mga bagong parke at bukas na espasyo
Pagbibigay ng tulong sa negosyo at pagsuporta sa pagpapaunlad ng kabuhayan
Pagbibigay ng access sa mga aklatan (mga oras ng operasyon)
Pagbabayad sa mga di napondohang utang ng Lungsod (mga pensyon, pangangalaga ng kalusugan, atbp.)
Pagpapanatili at pag-aayos ng mga bangketa
Pagbabawas ng polusyon sa karagatan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga daluyan ng tubig-ulan
Pagbibigay nga mga libro sa library, media, access sa teknolohiya, mga programa at serbisyo (pagbabasa, tulong sa takdang-aralin, atbp.)
Pagbibigay ng pangangalaga sa hayop/mga serbisyo sa pagkontrol ng hayop
Pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapatupad ng kodigo (pagtukoy sa mga sirang gusali, atbp.)
Pagbibigay ng mga mabilis na serbisyo sa pagtanggal ng graffiti
Pagbibigay ng mga espesyalisadong yunit ng Pulisya (mga krimen laban sa ari-arian, pinapamahalaang pagpapatupad, atbp.)
Pagbibigay ng mga programa sa sining at kultura
Pagbibigay ng pampublikong access sa internet
Pagpapanatili ng isang matatag na reserba ng badyet
Pagtabas ng mga puno sa mga residensiyal na kalsada
Pagbibigay ng mga programa sa pagpapanatili ng kapaligiran
Pagbibigay ng mga programa sa pagtanggal ng abala (pagtambay, ilegal na gawain ng droga, labis na ingay, atbp.)
Pagbibigay ng mga serbisyo ng pagsasalin (Access sa Wika)
Pagbibigay ng mga pagpapatrol ng pulisya sa kapitbahayan
Pagbibigay ng mga serbisyo at pagtukoy sa mga solusyong tumutugon sa kawalan ng tahanan
Pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa emergency (mga paramediko, EMS)
Pag-usig sa lahat ng adult misdemeanor crime na nagawa sa Lungsod
Pagbibigay ng abot-kayang pabahay
Pangongolekta ng mga bagay na ilegal na itinapon
Pakisabi ang higit pa tungkol sa iyong sarili:

Question Title

* Saang zip code ka nakatira?

Question Title

* Pakigamit ang sumusunod na puwang upang magbigay ng anumang punang maaaring mayroon ka tungkol sa alinman sa mga item ng survey, o mga bagay na hindi sakop ng survey.

T