Настоящата анкета е изготвена във връзка с разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат и събиране на Проекти предложения, които да бъдат включени в Индикативния списък с проекти, в изпълнение на Проект: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат“ по Договор № BG161PO000/5-03/2013/019 от 19.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., сключен между МРР и община Карнобат.

Моля, да дадете своите предложения по обособените Инвестиционни приоритети и допустими дейности по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

T