1. Ondasun Ez-materialen gunea INKESTA / Zona Intangible ENCUESTA

2. DIRURIK GABEKO EGUNA / 2º DÍA SIN DINERO
2010eko urriak 23 de octubre de 2010
Ondasun Ez-materialen gunea - Zona Intangible
www.dirurikgabekoeguna.tk
dirurikgabe@gmail.com

Inkesta hau betetzen baduzu, gure ekimenak hobetzeko aukera emango diguzu.
Rellenando esta encuesta, ayudarás a que mejoremos nuestras actividades.

* 1. Adina / Edad

* 2. Sexua / Sexo

* 3. Non bizi zara? (Auzoa, herria…)
¿Dónde vives? (Barrio, ciudad...)

* 4. Ondorengo baieztapenekiko zure iritzia adierazi
Expresa tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones

-- Nola bete: 1= batere ados ez / 10=erabat ados
-- Cómo rellenar: 1= totalmente en desacuerdo / 10= totalmente de acuerdo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/C
Ekitaldiarekiko gogobetze maila / Grado de satisfacción con el evento
Oro har, ospakizunaren jarduerak interesgarriak izan dira / Las actividades del evento han sido interesantes
Komunikabideetako hedapena ona izan da / La difusión realizada en los medios de comunicación ha sido buena
Eguna(larunbata)egokia izan da / El día de celebración (sábado) ha sido el adecuado
Tokia (Plaza Berria) egokia izan da / El lugar de celebración (Plaza Nueva) ha sido el adecuado
Ondasun Ez-materialen gunea (Hitzaldiak) egokia izan da / La ubicación de la Zona Intangible (Charlas) ha sido el adecuado
Antolaketa egokia izan da / La organización ha sido correcta

* 5. Nola izan duzu Dirurik Gabeko Egunaren berri?
¿Cómo te has enterado de la celebración del Día Sin Dinero?

* 6. Hitzaldi bakoitza nolako balorazioa ematen diezu eta zergatik
Cómo valoras cada una de las charlas y porqué

* 7. Hurrengo ospakizunetan zein motako hitzaldiak gustatuko litzaizuzke?
¿Qué otras charla te gustaría que hubiera en próximos eventos?

* 8. Oro har, zer da gustukoen izan duzuna?
En general, ¿qué es lo que más te ha gustado?

* 9. Oro har, zer da gutxien gustatu zaizuna?
En general, ¿qué es lo que menos te ha gustado?

* 10. Idatzi hemen zure iradokizunak.
Escribe aquí tus sugerencias.

T