มาให้คะแนนประเทศไทยกันเถอะ!

คุณให้คะแนนความพึงพอใจต่อสังคมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
(ระหว่าง 0 แย่ที่สุด  จนถึง 10 พอใจมาก )

Question Title

* กระบวนการยุติธรรม

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* ระบบขนส่งมวลชน

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* อิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* ความยุติธรรม ความเท่าเทียมทางสังคม

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* ช่องทางและโอกาสการประกอบอาชีพ

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัด

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การเก็บภาษี การจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการกำหนดทิศทางการใช้งบประมาณ

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* รูปแบบและโครงสร้างการปกครองของประเทศและจังหวัด และการได้มาซึ่งตัวแทนการปกครอง

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและตัดสินใจในชุมชน

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* สิทธิและอำนาจในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบาย และข้อกำหนดในการอยู่ร่วมกันในสังคม

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T