Aplikime për komisioner të KZAZ të emëruar kryesisht nga KQZ për zgjedhjet e datës 14 maj 2023

Në mbështetje të nenit 29 pikat 5  e 8 të ligjit 10019 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqiperisë”, si dhe nenit 5 të udhëzimit nr. 2 datë 5 dhjetor 2020 “Për përcaktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në Komisonet e Zonës së Adminsitrimit Zgjedhor dhe Komisionet e Qendrave të Votimit”, KQZ fton qytetarët që kanë interes, që të aplikojnë për komisionerë të KZAZ, të cilët mund të emërohen kryesisht nga KQZ në rast të mosplotësimit të numrit të nevojshëm të anëtarëve të KZAZ-ve për vendimarrje për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Përpara se të aplikoni, për t’u njohur me kërkesat dhe dokumentacionin që duhet të plotësoni, kliko dokumentin “Komisionerë kryesisht”, më pas shkarkoni Formularin e Vetëdeklarimit, plotësojeni dhe ngarkojeni në aplikimin tuaj.

Question Title

* 1. Zgjidh qarkun

T