ใบแนะนำผู้สมัคร

กรุณากรอกใบแนะนำผู้สมัครให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมตดต่อ E-mail: FWISTH@LOREAL.COM โทรศัพท์: 02-684-3192, 099-946-3665

Question Title

* 1. เรา “ลอรีอัล” ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 179 บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 รวมถึงบริษัทในเครือ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล ที่ยู่ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการขอทุนวิจัย ลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ “โครงการ” โดยลอรีอัลจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับลอรีอัล ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ในบางกรณี ท่านอาจสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้
· สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
· สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
· สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
· สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม
· สิทธิในการถอนความยินยอม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลด้านล่างนี้
ชื่อ: ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 179 บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อีเมล: THDPO@loreal.com

 

ลอรีอัล จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและถูกจัดเก็บภายในระยะเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้นเว้นแต่จะมีฐานการประมวลผลอื่นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งจะไม่ทำการโอนย้ายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ในกรณีที่ ลอรีอัล ประสงค์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ลอรีอัล จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านในแต่ละกรณีต่อ ๆ ไป

Question Title

* 2. รายละเอียดผู้แนะนำ

Question Title

* 3. รายละเอียดผู้สมัคร

Question Title

* 4. หัวข้องานวิจัยที่ทำอยู่

T