Dispensansökan Egensotning

Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en enskild fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ett medgivande av kommunen skall ha föregåtts av ett aktivt val från den enskildes sida. Vid prövning av om ett tillstånd kan ges tar kommunen ställning till risksituationen, förbränningsanordningens komplexitet och den enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften. Detta för att kommunen skall försäkra sig om att sotningen utförs på ett kompetent och ansvarsfullt sätt för att förebygga brand.

Den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskyddet på den egna anläggningen. Denne skall dokumentera utförda sotningar, i enlighet med det allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har meddelat genom MSBFS 2014:6.

Medgivandet gäller endast själva rengöringen av förbränningsanordningen och inte brandskyddskontrollen som ska utföras av kommunens utsedde sotarföretag. Det är vid brandskyddskontrollen som sotaren kontrollerar att en sotningsjournal har förts och att rengöring har utförts i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande frister.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan kommunen återkalla medgivandet.

* 1. Namn på sökande?

* 2. Personnummer?

* 3. Bostadsadress?

* 4. Telefonnummer hem?

* 5. Mobilnummer?

* 6. E-post?

* 7. Fastighetsbeteckning och adress på den fastighet Ni söker dispens för?

* 8. Typ av boende?

* 9. Jag önskar sota själv.

* 10. Jag önskar anlita någon annan som sotar åt mig.

* 11. Uppgifter om sotningsobjekt?

* 12. Jag är införstådd med att jag tar över ansvaret för rengöring/ sotningen av de objekt som jag får medgivande att rengöra/ sota själv och att jag då är skyldig att rengöra/ sota enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.

* 13. Jag har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring/ sotning på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

* 14.  Jag har fysik förmåga att arbeta på tak.

* 15. Jag har de redskap som krävs för att kunna utföra en rengöring.

* 16. Jag är införstådd med att brandskyddskontrollen av objektet kommer att utföras av den kommunalt utsedde skorstensfejarmästaren eller av honom utsedd behörig personal i enlighet med de frister som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

* 17. Jag är införstådd med att tillståndet enbart gäller den egna fastigheten och kan komma att återkallas om rengöring inte genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

T